خشونت در وضع طبیعی هابز: بازنمایی انواع خشونت در لویاتان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

با نگاه واشکافی تبارشناختی به دو جمله نمادین زیر از جامعه طبیعی هابز مبنی بر "جنگ همه بر ضد همه" و "انسان گرگ انسان است"، چکیده پیام این مقاله در پاسخ بدین سوال شکل گرفته است: آیا جنبه‌های پنهان خشونت را می‌توان در وضع طبیعی هابز جستجو نمود؟ سرچشمه خشونت در وضع طبیعی هابز کجاست؟ انسان یا جامعه؟ (پرسش). نوشتار حاضر به‌منظور تحلیل گونه‌های خشونت در وضع طبیعی هابز از مبنای نظری اسلاوی ژیژک بهره می‌برد که بر خشونت سه وجهی (خشونت آشکار، خشونت پنهان و خشونت غیرقابل نمادین) که در مجموع شامل شش نوع است، تأکید می‌گذارد (مبنای نظری). با ابتناء بر نگاه ژیژک به ‌نظر می‌رسد وضع طبیعی هابز بیش از هر چیز با خشونت کنشگرانه، کنش‌پذیرانه و نمادین توأم می‌باشد. آن‌چه به چنین خشونت‌هایی دامن می‌زند از یک سو ریشه در ذات شرور بشر دارد که سبب استمرار ترس در جامعه می‌گردد (وضعیت ترس دائم) و از سوی دیگر نیز فقدان اقتدار برتر است که بتواند علل خشونت را مهار نماید (یافته‌ها). مقاله حاضر از روش هرمنوتیک متن محور بهره می‌برد (روش).

 

کلیدواژه‌ها