نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

درآغاز سال۲۰۲۰ میلادی،پاندمی ویروس کرونا متاثر از سرایت ویروس از راه تنفس انسان به انسان،شبکه ارتباطات انسانی را با محدودیت ودولت ها را برای حفظ جان شهروندانشان در یک «وضعیت استثنایی» قرارداد.
از این رو پژوهشگر،«چگونگی اثرگذاری هستی شناسی حکمرانی دولت بر سیاست گذاری سلامت برای کنترل پاندمی ها» را با رویکرد انتقادی و روش «توصیفی-تحلیلی» مبتنی بر هشت اندیشه برابری طلبی ،سودمندگرایی ، لیبرالیسم ،شخص گرایی ،قابلیت گرایی ،کمونیستی،مساوات طلبی،بهزیست گرایی، در وضعیت استثنایی پاندمی COVIDE-19 بررسی کرده و در «چیستی مبانی آنتالوژیک حکمرانی دولت در ایران برای کنترل ویروس کرونا »،را با رهیافت فرانظریه و روش «فرایند تاریخی»، نقد می کند
تحقیق، به این بحث پرداخته که تقدم پیشینی مبانی هستی‌شناختی دولت بر سیاست های سلامت سبب می‌شود تا حکمران سیاسی ، با کنش‌گری محدود اما کارگزارمحور در مواجه با پاندمی ها تحت تاثیر پارادایم های فلسفی، مفهوم سلامت جوامع انسانی را در معنایی متفاوت بکار ببرد.
محقق به این نتیجه رسید که سیاستگذاری سلامت در منطق استثنا ، متاثر از مبانی هستی شناختی این جوامع ،حائز ویژگی «تمرکزگرایی» در شیوه های اعمال قدرت حکمران سیاسی برای حفظ «جمعیتِ اجتماع» است. این در حالی است که سیاستگذاری سلامت در ایران تا انقلاب۱۹۰۶ مشروطه، متاثر از عناصر خردستیز و عرفانگرا در تقابل با امرملی بوده وبعد از آن تا انقلاب اسلامی۱۹۷۸ متاثر ازتفسیر ایدئولوژیک از سنت بوده است. بعداز انقلاب۱۹۷۸، سیاستگذاری سلامت با قرائتی سوسیالیستی از حکمرانی برای عدالت همراه بوده که درسال۲۰۲۰،قوه مجریه در ایران مبتنی بر نظریات حکمرانی «مشارکتی-جهانی»،کوشش کرده برای کنترل شیوع ویروس کرونا سیاستگذاری کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A transtheoretical critique of the ontological foundations of government governance in health policy-making to control the COVIDE-19 pandemic (Case study of Iran)

نویسنده [English]

 • rasoul safarahang
PhD student in Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

In early 2020, the pandemic of the corona virus, transmitted by human-to-human transmission of the virus, limited the human communication network and governments to protect the lives of their citizens in an "exceptional situation."
Hence, the researcher discusses "how government ontology influences health policy to control pandemics" with a critical approach and "descriptive-analytical" method based on the eight ideas of egalitarianism, utilitarianism, liberalism, individualism, capability, and communism. , Egalitarianism, welfareism in the exceptional case of the COVIDE-19 pandemic, and critiques "what are the anthological foundations of government in Iran to control the corona virus" with a transtheoretical approach and the "historical process" approach
The a priori precedence of the ontological foundations of government over health policies causes the political ruler, with limited but agent-oriented action in the face of pandemics influenced by philosophical paradigms, to use the concept of the health of human societies in a different sense.
The researcher concluded that health policy in the logic of exception, influenced by the ontological foundations of these societies, has the characteristic of "centralism" in the ways of exercising the power of the political ruler to maintain the "population of society". Health policy in Iran until the 1906 Constitutional Revolution was influenced by irrational and mystical elements in opposition to the national order, and after that until the Islamic Revolution of 1978, it was influenced by the ideological interpretation of tradition. After the 1978 revolution, health policy was accompanied by a socialist reading of governance for justice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Governance
 • Government
 • Iran
 • Health Policy
 • COVID-19
 1. اشمیت، کارل، آگامبن، جورجو، بنیامین، والتر، آرنت، هانا، ژیژک، اسلاوی، رانسیر، ژاک، دریدا، ژاک، موفه، شانتال، اولمن، گری، الیاس، گری، قانون و خشونت، ترجمه مراد فرهادپور، تهران، فرهنگ صبا، 1387ش
 2. جعفری،علی اکبر(۱۳۹۴)،فروغی،نسرین، بررسی و تحلیل پراکندگی بیماری های وبا و طاعون در ایران و تاثیر آنها بر گسترش بحران های اجتماعی۱۲۶۴-۱۲۱۰ه.ش،دوفصلنامه علمی-پژوهشی تاریخنامه ایران بعداز اسلام،سال ششم،شماره۱۱، زمستان۹۴،صفحات۷۱-۱۰۰
 3. خلجی نیا،زهره(۱۳۹۷)،گائینی،مینا،تبیین چالش اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان در شهر قم،راهبردهای مدیریت در نظام سلامت،سال سوم،شماره۳،پاییز۱۳۹۷،شماره پیاپی۹،صفحه۲۱۲-۲۲۴
 4. سیدامامی،کاووس(۱۳۹۵)،پژوهش در علوم سیاسی،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،تهران،چاپ سوم،۱۳۹۵
 5. طباطبایی،جواد(۱۳۸۹)،دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران، چاپ هشتم،تهران، نشر نگاه معاصر،زمستان۸۹
 6. طیبی،سیدمحمد(۱۳۹۴)،قره چاهی،سعیده،تاثیر آب های آلوده بر شیوع بیماری ها در عصر ناصری(از منظر سیاحان خارجی)،فصلنامه تاریخ پزشکی،سال هفتم،شماره بیست و چهارم،پاییز۱۳۹۴
 7. فیاضی،عمادالدین(۱۳۹۰)،تاثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گسترش بیماری ها در عصر قاجار،فصلنامه مسکویه،سال۶شماره۱۹،زمستان۱۳۹۰
 8. قاراخانی،معصومه(۱۳۹۲)، دولت و سیاست سلامت در ایران (سال 1360 تا 1388 ش)، فصلنامه علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان 1392 شماره 61
 9. قلی پور،رحمت اله،(۱۳۸۳)، نقش دولت در حکمرانی خوب،رساله دکتری،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 10. گراهام اسکمبلر و دیگران. مترجم: حسینعلی نوذری. ناشر: علمی و فرهنگی، چاپ اول 1396.
 11. معینی علمداری،جهانگیر(۱۳۹۴)،تاملی در فلسفه سیاستگذاری عمومی،فصلنامه سیاستگذاری عمومی،دوره۱،شماره۳،پاییز۹۴،صفحات۱۵۰-۱۳۹
 12. معینی علمداری،جهانگیر(۱۳۹۶)،روش شناسی نظریه های جدید در سیاست،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ ششم،۱۳۹۶
 13. میراحمدی،منصور(۱۳۹۷)،میراحمدی،علی،جایگاه دانش سیاسی و مدیریت در علوم حکمرانی،مجله چشم انداز مدیریت دولتی،سال نهم،شماره۳۴،تابستان۹۷،صفحات ۴۳-۶۶
 14. وحدانی نیا،ولی اله(۱۳۹۷)،وثوق مقدم،عباس،فهم متاخر سیاستگذاری سلامت:گذار به حکمرانی برای سلامت،نشریه پایش(پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)،سال هفدهم،شماره۶،آذر-دی ۱۳۹۷،صفحات۶۳۱-۶۴۶
 15. وحدانی نیا، ولی اله، پایان نامه تغییر پارادایم در سیاست گذاری سلامت؛ طراحی الگوی مفهومی حکمرانی برای سلامت در ج.ا.ایران،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۱۳۹۶
 16. وحید،مجید(۱۳۹۶)،لطفی،امیر،تاسیس سیاست های تامین اجتماعی در ایران(۱۲۸۵-۱۳۲۰)،فصلنامه سیاستگذاری عمومی،دوره۳،شماره۴،زمستان۱۳۹۶،صفحات۱۲۵-۱۴۹
 1. Afkhami, A Modern,2019, Contagion: Imperialism and Public Health in Iran's Age of Cholera"
 2. Ahmadi,Ali(2020) & other, Modeling and forecasting trend of COVID-19 epidemic in Iran until May 13, 2020, Med J Islam Repub Iran. 2020(31 Mar);34.27.
 3. Ahmadi,Mohsen & other, Investigation of effective climatology parameters on COVID-19 outbreak in Iran, Science of The Total Environment,V 729, 10 August 2020, 138705
 4. Akrami,Forouzan(2017) & other, Analyzing the politico-moral foundations of the Iran’s health system based on theories of justice, J Med Ethics Hist Med, v.10; 2017
 5. Ansell,Chris(2008) & other, Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543–571
 6. Azizi,Mohammad-Hossein(2005)& other, The Historical Backgrounds of the Ministry of Health Foundation in Iran, History of Contemporary Medicine in Iran, September 2005
 7. Azizi,Mohammad-Hossein(2010) & other, History of Cholera Outbreaks in Iran during the 19th and 20th Centuries, Middle East J Dig Dis,2010 Jan;2(1):51-5
 8. BAUM F, LAWLESS A, DELANY T.(2014). Evaluation of Health in All Policies: concept,theory and application. Health Promotion International, Vol. 29 No. S1.
 9. Baum,Fran(2016)& other, Comprehensive primary health care under neo-liberalism in Australia, Social Science & Medicine v:168 (2016),p 43e52
 10. Beauchamp T, Childress J. Principles of Biomedical Ethics. USA: Oxford University Press; 2013.
 11. Behzadifar ,Masoud & other, Ensuring adequate health financing to prevent and control the COVID-19 in Iran, International Journal for Equity in Health volume 19, Article number: 61 (2020)
 12. Bielecki, A., and Nieszporska, S. 2016. Multi-agent systems theory in application to analysis of various types of health care systems. Annals of Operations Research (under review).
 13. Bovaird, Tony and Löffler, Elke (2003) ‘Evaluating the Quality of Public Governance: Indicators,
 14. Bovaird,Tony(2005), Public governance: balancing stakeholder power in a network society, International Institute of Administrative Sciences, Vol 71(2):217–228
 15. Catherine E. Rudder, "Private Governance as Public Policy: A Paradigmatic Shift," The Journal of Politics 70, no. 4 (October 2008): 899-913.
 16. Childress J, Bernheim R. Introduction: a framework for public health ethics. In: Bernheim R, Childress J, Melnick A, Bonnie R, editors. Essentials of Public Health Ethics. USA: Jones & Bartlett Publishers; 2015. pp. 1–20
 17. Christensen T, Laegreid P (2006). The whole-of-government approach – regulation, performance, and public-sector reform. Bergen, Stein Rokkan Centre for Social Studies(Working paper 6–2006;http://soc.kuleuven.be).
 18. Chuengsatiansup.K.(2003).Spirituality and health: an initial proposal to incorporate spiritual health in health impact assessment. Health Systems Research Institute, Nonthaburi 11000,Thailand.Environmental Impact Assessment Review 23(2003)3 –15
 19. Cockerham, W., Snead, M., & DeWaal, D. (2002). Health lifestyles in Russia and the socialist heritage. Journal of Health and Social Behavior, 43, 42–55.
 20. Cockerhama,William(2005)& other, Health lifestyles and political ideology in Belarus, Russia, and Ukraine, Social Science & Medicine,Volume 62, Issue 7, April 2006, Pages 1799-1809
 21. Coogan EH. Honors Theses. 2007. Rawls and Health Care. paper 501.
 22. Corfee-Morlot, J., et al. (2009), "Cities, Climate Change and Multilevel Governance", OECD Environment Working Papers, No. 14, OECD Publishing, Paris,
 23. Daniels N. Just Health: Meeting Health Needs Fairly: Cambridge University Press; 2008.pp. 11–140
 24. Dixit, Avinash. (2009). Governance Institutions and Economic Activity. American Economic Review, 99(1), 5–24.
 25. Doshmangir ,Leila et al, Iran’s Response to COVID-19 Crisis: What We Have Done and What Needs to Be Done, Evidence Based Health Policy,Management & Economics, Volume 4, Issue 2 (6-2020) 
 26. Elif,Perihan(2016) & other, Enhancing John Rawls's Theory of Justice to Cover Health and Social Determinants of Health, Acta Bioeth. 2015 Nov; 21(2): 227–236
 27. Government of South Australia(Department of Health. The South Australian approach to Health in
 28. Grindle, Merilee. (2007). Good Enough Governance Revisited. Development Policy Review, 25(5), 53- 574
 29. Grindle, Merilee. (2010). Good Governance: The Inflation of an Idea. Harvard Kennedy School. Research Working Paper Series. RWP10023.
 30. Hashemi Shahraki, E. Carniel, E. Mostafavi Plague in Iran: its history and current statusوEpidemiol Health, 38 (2016), e2016033. Published 2016 July24
 31. Hayek, F. 1949. Individualism and economic order. London: Routledge & Kegan Paul LTD.
 32. Hofmann, B. 2012. Priority setting in health care: Trends and models from Scandinavian experiences. Medicine, Health Care and Philosophy 16: 349–356.
 33. Horton, Eleanor S. (2007) Neoliberalism and the Australian Healthcare System (Factory). In Proceedings 2007 Conference of the Philosophy of Education Society of Australasia, Wellington, New Zealand.
 34. Jafari ,Hamid & other, The Most Important Challenge of COVID-19 Control Policies in Iran, Prehospital and Disaster Medicine, Volume 35, Issue 4,August 2020 , pp. 470-471
 35. Kay, Adrian (2006), The dynamics of public policy: Theory and evidence, Cheltenham, Edward Elgar.
 36. Kickbusch, I & Behrendt, T.(2013) Implementing a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century. Making it happen. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe.
 37. Kuhn T.(1970) The structure of scientific revolutions. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press; 1970.
 38. Langeveld et al.(2016). Use of a knowledge broker to establish healthy public policies in a city district: a developmental evaluation. BMC Public Health 2016; 16: 271
 39. Lindau,Stacy Tessler. Laumann, Edward O.Levinson, Wendy.Waite, Linda J. Synthesis of Scientific Disciplines in Pursuit of Health: The Interactive Biopsychosocial Model. Perspectives in Biology and Medicine - Volume 46, Number 3 Supplement, Summer 2003, pp. S74-S86
 40. Liu,Yuanli(1998)& other, Economic transition and health transition:comparing China and Russia, Health Policy ,Volume 44, Issue 2, May 1998, Pages 103-122
 41. Martsolf,Grant(2019)& other, Integrating Political Philosophy Into Health Policy Education, Policy Polit Nurs Pract 2019 Feb;20(1):18-27.
 42. Mersland, R. & Strøm, R. Ø. (2009). Performance and governance in microfinance institutions. Journal of Banking and Finance, 33(4), 662–669.
 43. Miquel Porta (2008). Miquel Porta, ed. Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press. p. 179.
 44. MolaviVardanjani, Hossein & other, A cross-sectional study of Persian medicine and the COVID-19 pandemic in Iran: Rumors and recommendations, Integrative Medicine Research,Available online 23 July 2020, 100-482
 45. Nicola, Maria & other, The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review, International Journal of Surgery, V 78, June 2020, Pages 185-193
 46. Norouzi, Nima & other, The impacts of the novel corona virus on the oil and electricity demand in Iran and China, Journal of Energy Management and Technology (JEMT), Volume 4, Issue 4 Autumn 2020,Pages 36-48
 47. Park K. Park's textbook of preventive and social medicine. English: 23 th Edition, Bhanot Publishers: Indian, 2015
 48. Petrini, Carlo. Theoretical Models and Operational Frameworks in Public Health Ethics. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 189-202.
 49. Poul F. Kjaer & Antje Vetterlein (2018) Regulatory governance: rules, resistance and responsibility, Contemporary Politics, 24:5, 497-506
 50. Pourghasemi, Hamid Reza & other, Spatial modeling, risk mapping, change detection, and outbreak trend analysis of coronavirus (COVID-19) in Iran, International Journal of Infectious DiseasesVolume 98, September 2020, Pages 90-108September 2020, Pages 90-108
 51. Powers M, Faden RR. Social Justice: the moral foundations of public health and health policy. USA: Oxford University Press; 2006.
 52. Radoilska,Lubomira(2009)& other, Public Health Ethics and Liberalism, Public Health Ethics. 2009 Jul;v 2(2), p135–145
 53. Raoofi,Azam(2020) & other, COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran, Arch Iran Med. April 2020;23(4):220-234
 54. Rawls J. A Teory of Justice. Original. Cambridge: The Belknap Press; 2005. pp. 60–142.
 55. SEYF,AHMAD(2002), Iran and Cholera in the Nineteenth Century,Middle Eastern Studies Volume 38, 2002
 56. Stokes J, Noren J, Shindell S. Definition of terms and concepts applicable to clinical preventive medicine. Journal of Community Health. September1982; 8: 33–41
 57. Styczeń, T. 1985. Responsabilita dell’uomo nei confronti di se e dell’altro. In Karol Wojtyla. Filosofo, Teologo, Poeta. Alti delColloquito internazionale del pensiero, 107–127. Roma: Libreria Editrice Vaticana.
 58. Thakur, Ramesh; Van Langenhove, Luk (2006). "Enhancing Global Governance through Regional Integration". Global Governance 12 (3 July, September): 233–240.
 59. Triumph, Deficit or Contestation? Deepening the 'Deepening Democracy' Debate' Institute of Development Studies (IDS) Working Paper 264 July 2006.
 60. Turnbull, Shann(2002), Corporate Governance: Its scope, concerns and theories, CORPORATE GOVERNANCE, Volume5, Issue4,October 1997,Pages 177-179
 61. WHO (1986). Constitution of the World Health Organization. Geneva, World Health Organization (http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf)
 62. Wojtyła, K. 1969. Osoba i czyn. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków (in Polish). (English edition: The Acting Person. Analecta Husserliana 10. Reidel Publishing Co., Dordrecht, 1979.