تبیین روش‌شناسی اندیشه سیاسی از منظر کوئنتین اسکینر

چکیده

روش‌شناسی اندیشه سیاسی اسکینر دارای دو وجه سلبی و ایجابی است: وجه سلبی آن مشتمل بر نقد دو روش‌شناسی قرائت متنی و زمینه‌ای است که حاصل آن تبیین اشکالات و ابهامات هر دو و در نهایت اثبات عدم کفایت آنها در شناخت و فهم اندیشه‌های سیاسی است. منظور از وجه ایجابی، همانا روش‌شناسی خاص اسکینر است که بر اساس آن، برای فهم معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره‌های سیاسی اندیشمندان هر دوره تاریخی، علاوه‌بر مطالعه آثار و متون آنها و شناخت زمینه‌های اجتماعی و سیاسی آن دوره، باید نیات و مقاصد آنها را دریافت. برای نیل بدین مقصود نیز باید جریان‌ها و گرایش‌های فکری، مباحث و استدلال‌های رایج و پرسش‌ها و پاسخ‌های مطرح در آن دوره و خلاصه فضای زبانی ـ گفتمانی و فکری ـ اجتماعی حاکم بر آن دوره را دریافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Political Thought

چکیده [English]

Quentin Skinner's methodology for understanding political thought has a negative and a positive feature: the negative includes a criticism on the methodology of textual and contextual reading, which has led to illuminating the defects and ambiguities of both and finally underlining their insufficiency in understanding political thoughts. The positive feature is Skinner's own method on the basis of which, for understanding the terminology, concepts and political statements of political thinkers of a particular time, in addition to studying their works and texts and understanding the social and political context of that period, we need to work out their aims and intentions. In order to reach such an understanding, one should go for understanding intellectual currencies and tendencies, arguments and reasons, and questions and answers (in short, the 'linguistic and Political discourse') current at the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • context
  • Intention of Author
  • Methodology
  • Political Thought
  • text