نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دانشگاه تهران

10.22034/ipsa.2021.443

چکیده

نویسندگان این مقاله نشان می دهند که جنگ ایران و عراق و مشارکت زنان در آن عامل بزرگی برای بازاندیشی زنان نسبت به جایگاه اجتماعی خود در ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است. اساس این پژوهش مصاحبه با چند تن از زنان رزمنده و تحلیل محتوای این مصاحبه هاست. این زنان عموما از خانواده هایی سنتی برخاسته اند اما حضورشان در جبهه های جنگ بسیاری از هنجارهای سنتی شان را با چالش مواجه ساخته است. آنها از بایدها و نبایدها در مورد جنسیت، در دوره هشت ساله جنگ و در جامعه پساجنگی و ازتبعیض میان زنان رزمنده و مردان در نهادهای رسمی، سخن گفته اند. اما با وجود این پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها نتایج بدست آمده نشان داده که مشارکت آنان درجنگ و موفقیت شان در انجام وظایفشان در جبهه ها، عاملی برای بازاندیشی در نقش های سنتی شان و چالش در گفتمان سنتی بوده است. این شرایط آنان را برای ورود به عرصه عمومی آماده کرده و مطالبات آنها را گسترده و متفاوت ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women Warriors Lived Experience and Iran- Iraq War

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Simin Behbahani 2

1 Regional Studies Department University of Tehran

2 PhD. University of Tehran

چکیده [English]

The authors of this article show that the Iran-Iraq war and women's participation in it have been a major factor in women's reflection of their social status in Iran after the Islamic Revolution. The basis of this research is interviews with several women fighters and analysis of the content of these interviews. These women generally come from traditional families, but their presence on the battlefield has challenged many of their traditional norms. They talked about the do's and don'ts of gender, during the eight-year war and in post-war society, and about discrimination between women fighters and men in official institutions. However, after analyzing the content of the interviews, the results showed that their participation in the war and their success in performing their duties on the fronts was a factor for reflection in their traditional roles and a challenge in traditional discourse. These conditions have prepared them to enter the public arena and have made their demands wider and different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iran"
  • "Iraq"
  • "patriarchy"
  • "reflectivity"
  • "war"
  • "women"