نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، شهر رشت، کشور ایران

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/ipsa.2022.448

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. مسأله این است که میزان عملکرد دولت تاچه حد بر میزان اعتماد اجتماعی اثرگذار است؟ بررسی این مسأله در قالب پژوهشی کمی صورت گرفته و داده‌های پژوهش به‌وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه ۳۸۴ نفر و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، جمع‌آوری‌شده است، جامعه آماری شهروندان مناطق پنج‌گانه شهر رشت هستند. طبق یافته‌های پژوهش، وضعیت اعتماد اجتماعی شهروندان شهر رشت در سطح متوسط است. شهروندان رشت کارآمدی دولت را در سطح متوسط و پایین ارزیابی می‌کنند. بین کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد و کارآمدی دولت دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر اعتماد اجتماعی است. عدالت توزیعی حدود ۵۷ و عملکرد سیاسی حدود ۲۲ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی را تبیین می‌کنند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می‌شود. فرضیه فرعی اول درخصوص معناداری تفاوت اعتماد اجتماعی بین مناطق شهری رد و فرضیه فرعی دوم مبنی بر معناداری تفاوت کارآمدی دولت در مناطق شهری مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between state efficiency and social trust in Iranian society

نویسندگان [English]

  • mohammadreza gholami 1
  • zeynab sabet 2

1 ِDepartment of social sciences, Faculty of human sciences, University of guilan, Rasht city, Country of iran

2 Department of Sciences Faculty of human Sciences, University of Guilan, Rasht, City, Country of Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to explain the relationship between state efficiency and social trust in the citizens of Rasht. The question is, to what extent does the level of state performance affect the level of social trust? The study of this issue has been done in the form of a quantitative research and the research data have been collected by a questionnaire with a sample size of 384 people and by random cluster sampling method. The statistical population is the citizens of the five districts of Rasht. According to the research findings, the social trust of Rasht citizens is at a moderate level. The citizens of Rasht evaluate the efficiency of the state at a medium and low level. There is a significant correlation between state efficiency and social trust and state efficiency has direct and indirect effects on social trust. Distributive justice accounts for about 57% and political performance for about 22% of changes in social trust. Therefore, the main hypothesis of the research is confirmed. The first sub-hypothesis about the significance of the difference in social trust between urban areas was rejected and the second sub-hypothesis about the significant difference in state efficiency in urban areas was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • state efficiency
  • distributive justice
  • political performance
  • Rasht