نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

3 هئیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 عضو هئیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/ipsa.2022.449

چکیده

هدف این نوشتار خوانشِ تاریخیِ باستان‌گرایی در اندیشه روشنفکرانِ عصر ناصری است. توجه به گزاره‌هایِ روشنفکران، بدون توجه به سویه‌هایِ کاربردیِ آنان در بطن و متنِ مشکلات و مسایلِ سیاسی، اغلب تفاسیر را دچار خوانش‌هایِ غیرِتاریخی می-نماید. این نوشتار قصد دارد باستان‌گرایی در اندیشه روشنفکران را با در نظر گرفتنِ آرمانِ قانون‌خواهی‌ و عدالت‌خواهیِ آن‌ها در بستر جامعه‌‌ای کیش‌محور بررسی کند. در دوره موردِ بحث ممالکِ ایران بواسطه حکومتِ‌ شیعه مذهب قاجار تشخصِ «دارالایمانی» داشت. نظام هنجاریِ حاکم بر دارالایمان، با کاربرد خاصِ مفاهیمی همچون سعادت، کفار و فجار زاویه اخلاقی‌ای را تدارک دیده بود که راهیابی به جامعه مدنی(قانون‌مدار و عدالت‌محور) را با مشکل مواجه می‌ساخت. این نوشتار با دشواره دانستنِ مساله عبور از جامعه‌ای کیش‌محور به جامعه مدنی، این پرسش را مطرح می‌کند که، در فرایند این گذار باستان‌گرایی چگونه در اندیشه روشنفکران عصر ناصری محمل ظهور یافته است؟ فرضیه قابل طرح این است که تمجید از ایران باستان(باستان‌گرایی) در فرایندِ جدالِ ایدئولوژیکیِ روشنفکران برای تغییر صورت‌بندیِ اجتماعیِ کیش‌محور به جامعه مدنی رخ نمایاند. داده‌های این نوشتار از طریق روش کتابخانه‌ای و اسنادی جمع‌آوری می‌گردد و سپس با استفاده از روش خوانش متنِ اسکینر تفسیر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ancient Iran; The ideological controversy of the modern intellectuals of Naseri To cross Religion-based community

نویسندگان [English]

  • nasibe noori 1
  • Seyed Mohammad Ali Taghavi 2
  • Rouhollah Eslami 3
  • morteza manshadi 4

1 Department of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad

2 Faculty member of the political science group of Ferdowsi University of Mashhad

3 ABCFaculty member of the political science group of Ferdowsi University of Mashhad

4 Faculty member of the political science group of Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The purpose of this paper is historical reading tendency to ancient Iran in the thought of intellectuals in Nasseri's era. Considering the propositions of intellectuals, regardless of their Applied strain in the context of Political issues and problems, often make interpretations with non-historical readings. This article intends investigate tendency to ancient Iran in the thought of intellectuals, By considering the the ideal of law and justice to them in the context of the Religion-based community. in this period,iran due to the Shia government of Qajar identified Land of faith. The normative system governing iran in this period, with a specific usage of concepts such as bliss, infidels and rakish, provided an ethical angle that faced Getting into civil society(legal and justice) whit problem. this article Considering the difficulty of passing through religious community to civil society poses the question of In the process of this transition, how has ancient Iran in the thought of intellectuals in Nasseri's era have emerged? The hypothesis is that the praise of ancient Iran occurs in the ideological controversy of intellectuals to change the formulation From religious community to civil society. The data of this paper are collected through the library and documentation method and then interpreted using the Skinner text reading method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Iran
  • Intelligence
  • Nasseri era
  • modernization
  • Quenetin Skinner