نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیارگروه جامعه شناسی ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر

3 استادیار گروه جامعه شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

توجه بسیاری ازکشورهای پیشرفته وتوسعه یافته حاکی از آن است که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای نقش اساسی خود درفرآیند تصمیم گیری امور و اداره کشور ونقش الگویی، تاثیر مهمی در فرآیند توسعه ایفا می کنند.توسعه یافتگی از پیامدهای ثبات در جامعه است که این امر خود متاثر از فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی تصمیم گیرنده است، در این بین عواملی در تعیین این نوع فرهنگ سیاسی تأثیر‌گذار است که مهمترین آن سرمایه اجتماعی برون گروهی است. این پژوهش با روش کمی و به صورت پیمایشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی برون گروهی و فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی استان خوزستان پرداخت، روش نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری در دسترس (داوطلبانه) بوده و 214 نفر از نخبگان سیاسی استان خوزستان بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای سنجش متغیرها-فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی برون گروهی- از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی برون گروهی در حد متوسط بوده (61/78) است و میانگین فرهنگ سیاسی رو به متوسط (19/64) بود. نتایج همچنین نشان داد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت برون گروهی) با فرهنگ سیاسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. (r=./514). به طور کلی می توان گفت که سرمایه اجتماعی برون گروهی می تواند باعث ایجاد تغییراتی در فرهنگ سیاسی جامعه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological study of the effect of extra-group social capital on political culture (Case study: political elites of Khuzestan province)

نویسندگان [English]

  • Ali Hasan Fard Baboli 1
  • Abdul Reza Hashemi 2
  • Ahmad ali Hesabi 3

1 Islamic Azad University, Faculty of Humanities, Department of PhD in Political Sociology

2 Assistant Professor, Department of Sociology, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar

3 Islamic Azad University, Faculty of Humanities, Department of PhD in Political Sociology

چکیده [English]

The attention of many developed and developed countries indicates that the country's elites, especially the ruling political elites, play an important role in the development process by playing a key role in the decision-making process and administration of the country and role model.Development is one of the consequences of stability in society, which is itself influenced by the political culture of decision-making political elites. Among these factors are influential in determining this type of political culture, the most important of which is extra-group social capital. This study investigated the relationship between extra-group social capital and the political culture of political elites in Khuzestan province using a quantitative and survey method. The sampling method was available (voluntary) and 214 political elites in Khuzestan province based on Morgan table was selected as a sample, a researcher-made questionnaire was used to measure the variables - political culture and extra-group social capital. The results showed that the amount of extra-group social capital was moderate (78.61) and the average political culture was moderate (64.19). The results also showed that there is a positive and significant relationship between the dimensions of social capital (trust, cohesion and extra-group participation) with political culture. (r =. / 514). In general, it can be said that extra-group social capital can cause changes in the political culture of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Culture
  • extra-group social capital
  • Trust
  • Participation
  • cohesion