نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان،

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

10.22034/ipsa.2022.457

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی تضاد بین عین و ذهن افراد از طریق واکاوی نظام معنایی آنها دربارۀ پدیدۀ تضاد انجام شده است. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی متوالی است. در مرحلۀ کیفی پژوهش از روش مصاحبه‌ای و در مرحلۀ کمی از روش پیمایش استفاده شد. جامعۀ مطالعه‌شده، دانشجویان شهر اصفهان است. تعداد نمونه در مرحلۀ کیفی پژوهش 30 نفر و در مرحلۀ کمی 250 نفر است. شیوۀ نمونه‌گیری در مرحلۀ کیفی، اشباع نظری و در مرحلۀ کمی، خوشه‌ای است. برای تحلیل داده‌ها در مرحلۀ کیفی از شیوۀ کدگذاری و در مرحلۀ کمی از رویکرد مدلسازی معادلۀ ساختاری PLS استفاده شده است. یافته‌های مرحلۀ کیفی پژوهش نشان‌دهندۀ شکل‌گیری نظام معنایی دانشجویان دربارۀ پدیدۀ تضاد بین فکر و رفتار سیاسی پیرامون تعدادی مقولۀ عمده و یک مقولۀ هسته به نام «بی‌اعتمادی سیاسی» است. یافته‌های مرحلۀ کمی پژوهش بیان‌کنندۀ این است که میانگین متغیر تضاد در جامعۀ آماری پژوهش بالاتر از حد متوسط است. متغیرهای مستقل پژوهش در حد نسبتاً بالایی توان تبیین متغیر تضاد را دارند و در الگوی تجربی پژوهش تاثیر بی‌اعتمادی سیاسی بر روی تضاد، مثبت و در سطح 0.001 معنی‌دار است. متغیرهای دموکراسی، وفاداری به نظام و امیدواری برای آینده بهتر تاثیر معنی‌دار و منفی روی بی‌اعتمادی سیاسی دارند. و متغیرهای فرهنگ غیر‌مدرن و هویت ملی تاثیر معنی‌داری بر بی‌اعتمادی سیاسی ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A study on the reasons for the conflict between political thought and behavior, using a combined research method

نویسندگان [English]

  • maryam ghorbani 1
  • Hossein Masoudnia 2
  • Alireza Aghahosseini 3

1 Department of Political Science, University of Isfahan

2 Associate Professor of Department of Political Science, University of Isfahan

3 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this study is sociological explanation of the contradiction between thought and political behavior of individuals through investigating their semantic system about contradiction. It was carried out using combination research and sequential exploration strategy. In the qualitative section, interview was employed and in the quantitative section, field study was utilized. The statistical population included the university students in Isfahan City. The sample size was equal to 30 persons in the qualitative section and 250 persons in the quantitative section. Theoretical saturation was used in the qualitative section and cluster sampling was used in the quantitative section. Data analysis was conducted through coding in the qualitative section and PLS structural equation modeling in the quantitative section. The findings of the qualitative section reveal creation of the students' semantic system about the contradiction between political thought and behavior around a number of main categories and a core category known as "political distrust". The findings in the quantitative section show that mean of contradiction in the statistical population is above average. The independent variables can explain contradiction at a relatively high level. In the empirical model, the effect of political distrust on contradiction is positive and significant at the level 0.001. Variables such as democracy, loyalty to the system, and hope for a better future have a negative and significant effect on political distrust. Moreover, non-modern culture and national identity do not have a significant effect on political distrust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Weakness
  • Nationalism
  • Loyalty to the System
  • Hope
  • Political Distrust
  • Contradiction between Political Thought and Behavior