نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/ipsa.2022.462

چکیده

چکیده:
اهمیت توسعه سیاسی و نقش و جایگاه آن در دیگر ابعاد توسعه، باعث شده تا موسسات بسیاری در سطح جهانی به رصد وضعیت توسعه سیاسی بپردازند. هر چند لیست شاخص هایی که موسسات جهانی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی سیاسی به کار می‌برند، تا حدود زیادی مرتبط با مفهوم توسعه سیاسی ست ولی به نظر می‌رسد که تمام وجوه آن را پوشش نمی‌دهد. به همین منظور در این پژوهش سعی شده است مدل جدیدی برای سنجش مفهوم توسعه سیاسی ارائه گردد. بر اساس روش تحقیق توصیفی_تحلیلی، الگوهای موجود برای سنجش توسعه سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس در سه گام مفهوم سازی، سنجش پذیری و رتبه بندی الگوی پیشنهادی ارائه شده است. برای این که الگوی نوین پژوهش از پشتوانه نظری برخوردار بوده و صرفاً ساخته ذهن نباشد، از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده است. از منظر نهادگرایی، کارکرد نهادهای سیاسی، ساماندهی کنش سیاسی افراد در ارتباط با کسب و اعمال قدرت سیاسی ست، بنابراین، می‌توان گفت توسعه سیاسی، مستلزم نهادینه (تر) شدن (هر چه بیشتر) قدرت سیاسی ست. به موازات افزایش نهادمندی قدرت سیاسی در پنج حوزه انحصار، کسب، اعمال، انفکاک و ادغام قدرت سیاسی، شاخص های مختلف توسعه سیاسی هم چون: ثبات نظم سیاسی، مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، حاکمیت قانون، توانایی یا ظرفیت نظام سیاسی و حقوق شهروندی ارتقاء خواهد یافت. علاوه بر این، الگوی پیشنهادی پژوهش، برای تبیین وضعیت توسعه یافتگی سیاسی جوامع مختلف و شناسایی چالش های آن نیز قابل کاربرد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Political Development and the Institutionalization of Political Power: Providing a New Model for Measuring Political Development

نویسندگان [English]

  • farzad kalateh 1
  • Ahmad golmohammadi 2
  • faez dinparast 2

1 PhD student, Political Science, Allameh Tabatabai University

2 Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Abstract
The importance of political development has made many researchers and institutions monitor the state of political development. Although the list of indicators they use to measure the state of political development is largely related to the concept of political development, it seems that it does not cover all aspects of it. For this purpose, in this research, a new model has been tried to measure the concept of political development. First, based on the analytical-descriptive research method, the existing models for measuring political development are evaluated, and then the proposed model is presented in three steps of conceptualization, measurability and ranking. In order for the new model of research to have a theoretical support and not to be merely made up by the mind, the theoretical framework of institutionalism has been used. From the perspective of institutionalism, it can be said that political development requires political power to become more institutionalized. Along with increasing the institutionalization of political power in the five areas of monopoly, acquisition, exercise, distribution and integration of political power, various indicators of political development such as: stability of political order, political participation, political competition, rule of law, ability or capacity of political system and citizen rights will be promoted. In addition, the proposed research model can be used to explain the state of political development of different societies and to identify its challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political development
  • democracy
  • political power
  • institutionalism
  • Political stability