تغییرات بین نسلی گروه‌های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسی؛ مطالعه موردی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار روابط بین الملل ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

5 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

اگر اعضای یک جامعه از سطح پایینی از وفاداری سیاسی برخوردار باشند مشروعیت و بقای نظام سیاسی تهدید می‌گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناخت تغییرات بین نسلی در گروه‌های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع هدف توصیفی، در بعد زمان مقطعی و در بعد روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری شهروندان 18 تا 60 سال شهر کرمانشاه هستند که با استفاده از نرم‌افزار SPSS حجم نمونه برابر با 353 نفر برای مطالعه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، احتمالی از نوع خوشه‌ای است. نتایج ضریب کرونباخ و تحلیل عامل تائیدی، صلاحیت پرسشنامه را تائید می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ریشه اختلاف گروه‌های مرجع با تغییرات نسلی در مورد نهاد خانواده بر نسل اول و دوم، نهاد دین نسل اول و دوم با نسل سوم، رسانه‌های جمعی نسل اول و سوم است. در زمینه وفاداری سیاسی ریشه اختلاف میانگین بین نسلی به نسل‌های اول و سوم مربوط است به‌گونه‌ای که نسل اول وفاداری سیاسی بیشتری دارند. مقادیر رگرسیونی نشان می‌دهد که رسانه‌های جمعی با مقدار 426٪ بیشترین تأثیر را بر وفاداری سیاسی داشته‌اند. متغیر آگاهی سیاسی و تمایل به جهانی شدن بر وفاداری سیاسی تأثیر معکوس و چهار بعد شاخص جامعه‌پذیری سیاسی با وفاداری سیاسی همبستگی مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Understanding the intergenerational change of political reference groups and its impact on political loyalty: Case study of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Abbas Piroozmehr 1
  • Ali Moradi 2
  • Hamidreza Saeednezhad 3
  • Edris Beheshtinia 4
  • Iraj Ranjbar 5
1 PhD student in Political Sociology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sociology, Islamabad-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistance Professor of International Relations, Kermanshah Branch, Islamic Azad University of Kermanshah, Iran,
4 Assistant Professor, Department of Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
5 Assistant Professor, Department of Political Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

If the members of a society have a low level of political loyalty, the legitimacy and survival of the political system is threatened. Therefore, the current research was conducted with the aim of understanding generational changes in political reference groups and its impact on political loyalty. This research is descriptive, in terms of cross-sectional time, and in terms of survey execution method. The statistical population is the citizens of Kermanshah between the ages of 18 and 60, who were selected for the study using Spss software, with a sample size of 353 people. The sampling method is cluster probability. The results of Cronbach coefficient and confirmatory factor analysis confirm the qualification of the questionnaire. The results of the research show that the root of the difference between generational groups is the generational changes regarding the institution of the family on the first and second generation, the institution of religion of the first and second generation and the third generation, mass media of the first and third generation. In the field of political loyalty, the root of the average difference between generations is related to the first and third generations in such a way that the first generation has more political loyalty. Regression values ​​show that mass media has the greatest impact on political loyalty with a value of 426%. The variable of political awareness and tendency to globalization has an inverse effect on political loyalty and the four dimensions of political socialization index have a positive correlation with political loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Generation change "
  • "Generation groups"
  • " Reference Group "
  • " Political loyalty "
  • "Political socialization index"
افلاکی فرد، حسین، میرزا جعفری، ابراهیم، سعادتمند، زهره و نرگس کشتی (1392). شکاف نسلی و انتزاع ابعاد تربیت بین نسلی در قلم و برنامه درسی، یک مطالعه کیفی، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت نو در مدیریت آموزشی، سال چهارم، شماره سوم، پیاپی 15، صص 217-248.
پناهی، محمد حسین (1380) فاصله نسلی و اختلافات خانوادگی و چگونگی برخورد با آن، فصلنامه علوم انسانی، سال یازدهم، شماره 37، صص 49-37.
توکل، محمد و مریم قاضی نژاد (1395) شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه‌شناختی: بررسی و نقد رهیافت‌های نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو، نامه علوم اجتماعی. شماره 27، صص 124-95.
جاجرمی، کاظم (1377).  نسل جوان؛ ویژگی‌های ساختاری نسل نو، تهران: بنیاد مطالعات آسیایی.
حاتمی، محمدرضا، قادری، علی و علی جمشیدی (1395). بررسی روند تغییرات نگرشی نسل سوم در زمینه گروه‌های مرجع در دهه 1380، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، شماره سوم، صص 25-42.
حیاتی، محمدرضا، قادری، علی و علی جمشیدی (1395). بررسی روند تغییرات نگرشی نسل سوم در زمینه گروه‌های مرجع در دهه 1380، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال ششم، شماره سوم، صص 25-42.
خواجه سروری، غلامرضا، خرمشاه، محمدباقر، عباسعلی، رهبر و سید زکریا محمودی رجایی (1400). بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان: مطالعه موردی مشارکت قوم ترکمن در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، پژوهش‌های راهبردی سیاست، شماره 37، ص24-12.
راش، مایکل (1387). جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات سمت.
رجب لو، جعفر، اسلامی، محمدحسین و محسن داوود خانی (1398). بررسی مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی با تأکید بر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، پژوهش اجتماعی، دوره11، شماره45، صص149-168.
ریتزر، جورج (1377) نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ سوم، انتشارات علمی، تهران.
ساروخانی، باقر، صداقتی فرد، مجتبی (1388). شکاف نسلی در خانواده ایرانی، دیدگاه‌ها و بینش‌ها، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره چهارم، صص 6-32.
سجادی، غریب و مجتبی مقصودی (1398) تحلیل روند دگرگونی فرهنگ سیاسی نسل‌های اجتماعی شهر سنندج، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 9، شماره 4، زمستان1398، صص 744-717.
سروری، غلامرضا و نوربخش، سید مسعود (1397) نحوه تأثیر رسانه‌های جمعی در مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی، جستارهای سیاسی معاصر، شماره 2، پیاپی 28، صص 23-20.
شکری، عظیم، علی احمدی، امیر، مرادی، علی و علی روشنایی (1399). بررسی و تحلیل جامعه‌شناختی تغییرات بین نسلی گروه‌های مرجع آموزشی و دینی، مطالعه موردی شهر کرمانشاه، فصلنامه راهبردهای اجتماعی- فرهنگی، سال دهم، شماره 37، صص62-33.
شهرام نیا، امیرمسعود (1389). تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات، مطالعه موردی نواحی 1 و 2 شهر اصفهان، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره اول، صص135-166.
صبوری خسروشاهی، حبیب (1390). بررسی گروه‌های مرجع جوانان شهر تهران، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره 11، صص 35-51.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله، هاشمی، سید ضیاء (1381). گروه‌های مرجع در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی با تأکید بر نظریه‌های مرتن و فیستنگر، نامه علوم اجتماعی، شماره20، صص149-167.
کشیشیان، گارینه و محمدجواد موسوی نژاد (1396). نقش فناوری اطلاعات بر شاخص‌های جامعه‌پذیری سیاسی، فصلنامه پژوهش در سیاست، شماره بیست و یکم، صص 147-172
کوزر، لویس (1368) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، انتشارات علمی، تهران.
محمدی فر، نجات، نصر اصفهانی، محسن (1400). نقش جامعه‌پذیری سیاسی و کارگزاران آن در میزان وفاداری سیاسی شهروندان، مطالعه موردی شهر اصفهان، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 12، شماره2، صص 197-229.
معمار، ثریا، عدلی پور، صمد و خاکسار، فائزه (1391). شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره اول، شماره 4، صص176-155.
نصیری، حسام؛ کفاشی، مجید و شهلا، کاظمی پور (1397) تعیین نقش پایگاه اقتصادی–اجتماعی در تبیین میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر مهاباد، پژوهش‌های جامعه‌شناختی، شماره 3، صص 75-49.
Dowell. A. M. (2008). The case for political loyalty, lu, South Bend Undergraduate Research Journal, 8(5), 42-54.
Dudley, R. L. (1978). Alienation from religion in adolescents from fundamentalist religious homes. Journal for the Scientific Study of Religion, 7(11),  389-398.
  Persson, R. (2017). The Relationship Between Education and Political Participation British, Journal of Political Science. 23(11), 453-497.
Popova, O. & Riabushko, A. (2017). Political loyalty of the Russian youth in the context of economic crisis. In Proceedings of the Internationsl Conference on Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia, 26(4), 85-90.
Triandis, H. C. Bontempo, R. & Villareal, M. J. Asai, M. Lucca, N. (2019) “Individualism and collectivism: On self-ingroup relationships”. Journal of Personality and Social Psychology. 54(2), 323-338.
Youmans, E. G. (2020). Age stratification and value orientations. Paper presented at annual meeting of American sociological Association. Denver.