مفهوم پردازی سیاسی از منظر مولوی: رویکردی تمثیلی به مفاهیم «مَنیّت» و «اِشکستگی» در سیاست جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فقدان مبانی ایرانی اندیشه در باب سیاست جهانی، مفهوم پردازی در این عرصه را دشوار می سازد. از طرف دیگر، بسیاری به تضاد اساسی بنیان های اندیشۀ عرفا با نظام اندیشۀ سیاسی معتقد هستند. ذمّ سیاست توسط مولوی به معنای عدم امکان مفهوم پردازی سیاسی از منظر مولوی نیست و هر چند امری دشوار می‌نماید، امّا جریان معانی ماوراءالطبیعی در آثار او، به خصوص در مثنوی معنوی، بنیان های مناسبی را برای سیاست پژوهی و مفهوم پردازی سیاسی، از منظر مولوی، در خود دارد. اساسی ترین بنیان ماوراءالطبیعی در اندیشۀ مولوی، رویکرد مثالی و کل گرایی آن است که در عین حال که ذمّ مظاهر سیاسی توسط مولوی را سبب است، اما، بسط مفاهیم «مَنیّت» و «اِشکستگی» از منظر عرفان مولوی به سیاست جهانی را ممکن می کند. به عنوان نوعی روش، معرفت شناسی مثالی و هستی شناسی کل گرای مولوی در این پژوهش نیز به کار بسته شده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر در صدد بسط، تفهیم و تبیین مفاهیم منیّت و اشکستگی در سیاست جهانی، از دل مثنوی معنوی هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political conceptualization from Molavi’s perspective: An allegorical approach to concepts of ‘Egotism’ and ‘Humility’ in world politics

نویسنده [English]

 • Bahram Eynolahimasoum
Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The lack of Iranian thinking foundations about world politics, makes it hard to conceptualize in the mentioned arena. On the other, some thinkers believe in the fundamental contradiction between mystic thoughts, especially Molavi's thought, and the political thought system. Disapproval of politics by Molavi does not make it impossible for political conceptualizing from Molavi's perspective. The metaphysical senses in Molavi’s works, especially Masnavi al- Manavi, have suitable foundations for political research and conceptualization, although it would be difficult. The essential metaphysical foundation in Molavi’s thought is his holistic and allegorical approach that, while causing disapproving of politics by Molavi, makes it possible to extend concepts of Egotism and Humility to world politics, from Molavi’s perspective. As a kind of method, allegorical ontology and holistic epistemology of Molavi has been applied in this research. Accordingly, in current research, we intend to spread, realize and explain concepts of egotism and humility. .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Humility
 • Allegory
 • Holism
 • Masnavi al-Manavi
 • Egotism
 • Molavi
 • Potency
 • تاریخ دریافت: 10 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 آذر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 آذر 1401