بررسی میزان تمایل به خشونت سیاسی در بین جوانان 18 تا 29 سال (مطالعه موردی: شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی،موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی کوشیار

2 استادیار و عضوهیات علمی پژوهشکده گیلان شناسی، دانشگاه گیلان

3 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، شهر رشت، کشور ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تمایل جوانان 18 تا 29 ساله شهر رشت به خشونت سیاسی و تأکید آن بر بروز و ظهور رفتار خشونت‏آمیز و شدت آن صورت گرفته است. به منظور تدوین چارچوب نظری تحقیق از نظریه‏های تد رابرت گر و نظریه ارزش- نظام جانسون استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نوع کمّی و تکنیک پیمایشی بود. به منظور جمع‌آوری داده‌های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی جوانان 18 الی 29 سال ساکن در مناطق شهری رشت است که به منظور تعیین حجم نمونه آماری از مجموع 146754 نفر اعضای جامعه آماری، 384 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند. در تحقیق حاضر، نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون‌های پارامتریک، تحلیل مسیر و نرم افزار SPSS استفاده شده است.داده های بدست آمده نشان داد که احساس تبعیض،استفاده از رسانه،آگاهی سیاسی و پایگاه اجتماعی –اقتصادی بر تمایل به خشونت سیاسی اثرگذار است. در ضمن 31./ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای فوق الذکر تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the tendency to political violence among 18-29 year olds (case study: Rasht city)

نویسندگان [English]

  • Termeh Behboudi 1
  • Reza Alizadeh 2
  • Mohammadreza Gholami 3
1 Graduate of non-profit and non-governmental higher education research
2 Faculty Member of Research Institute of Guilan Studies
3 ِDepartment of social sciences, Faculty of human sciences, University of guilan, Rasht city, Country of iran
چکیده [English]

The present research has been conducted with the aim of investigating the tendency of 18-29-year-old youth in Rasht city to political violence and emphasizing the occurrence and emergence of violent behavior and its intensity. In order to formulate the theoretical framework of the research, Ted Robert gar theories and Johnson's value-system theory have been used. The current research method was quantitative and survey technique. In order to collect research data, a questionnaire was used. The statistical population of the research includes all young people aged 18 to 29 living in the urban areas of Rasht, and in order to determine the size of the statistical sample, 384 of the total 146,754 members of the statistical population were selected through Cochran's formula. In the present research, sampling was done by multi-stage cluster method. For data analysis, descriptive statistics and considering the normality of data distribution, parametric tests, path analysis and SPSS software were used. The obtained data showed that feeling of discrimination, use of media, awareness Political and socio-economic base affects the tendency to political violence. In addition, 31./% of the dependent variable changes are explained by the aforementioned variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political violence؛ Rasht
  • youth؛ relative deprivation؛ system value
  • تاریخ دریافت: 22 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 13 دی 1401