مدل های تربیت سیاسی در زنان سیاستمدار و تاثیر آن بر رقابت سیاسی در سطوح کلان (هیات دولت و مجلس شورای اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک.

2 استاد تمام گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از راه های انتقال تجارب و مهارت های کنشگری سیاسی در نسل های مختلف، آگاهی به تجارب زیسته سیاستمداران است. تجربه بازیگری سیاسی به اقتضای نوع نظام سیاسی در هر جامعه ای متفاوت است چرا که ساختارهای نهادی، قانونی و سازمانی نظام های سیاسی و از سوی دیگر ویژگی های فرهنگی، تاریخی، دینی و فکری بر شیوه های بازیگری سیاسی، قواعد و نیز نتایج و دستاوردهای آن تاثیر می گذارد. تربیت سیاسی، به عنوان اولین و مهم ترین مرحله در شیوه های سیاست ورزی حایز اهمیت است؛ به طوری که اقسام تربیت سیاسی بر ویژگی های بازیگری سیاسی تاثیر به سزایی دارد که مهم ترین نمود آن در رقابت سیاسی آشکار می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و به کارگیری روش کیفی تحلیل داده ها از طریق کدگذاری به روش استراوس و کوربین، مقوله های مرکزی دو مفهوم تربیت سیاسی و رقابت سیاسی در ارتباط با تجارب زیسته زنان سیاستمدار ایرانی استخراج شد. در مجموع سه مدل تربیت سیاسی پیرو، تربیت سیاسی مبارزاتی، تربیت سیاسی شهروندی مفهوم بندی و با دو مدل رقابت سیاسی پنهان و رقابت در اقتدار سیاسی مورد مطالعه قرار گرفتند. سرانجام ارتباط مدل های تربیت سیاسی بر نوع رقابت سیاسی جمع بندی و تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Models of political education in women politicians and its impact on political competition at the macro levels (the government board and the Islamic Council).

نویسندگان [English]

  • Seyed Ameneh Mir-Khoshkhoo 1
  • Soheila Sadeghi Fasaei, 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Arak University.
2 Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
چکیده [English]

One of the ways to conduction the experiences and skills of political activities in different generations is to be aware of the lived experiences of politicians. The experience of politician acting is differentiated according to the type of political system in each society because the institutional, legal and organizational structures of political systems and on the other hand cultural, historical, religious and mentality characteristics affect the methods of political acting, rules and also its results and achievements. Political education is important as the first and main step for politician activities; So that the types of political education have a great impact on the characteristics of political action which the most important place for it to appear is in political competition. In this paper, using semi-structured interviews and qualitative data analysis and coding by Juliet Corbin and Anselm Strauss method was extracted the central categories of the two concepts of political education and political competition and they were studied in relation to the lived experiences of Iranian women politicians. A total of three models, Follower political education, Combative political education, Citizenship political education was conceptualized and two models of political competition studied in Hidden type and Competition in political authority. Finally, the relationship between political education models and the type of political competition was summarized and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experience
  • woman politician
  • political education
  • political competition
  • qualitative study