سرمایه سیاسی حکومت و هویت ملی؛ داده های پیش هشداردهنده در مورد ایران کنونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و استاد بازنشسته علوم سیاسی

چکیده

چکیده: نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های پرشتاب سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، پرسش از رابطه دو متغیر سرمایه سیاسی و هویت ملی امری لازم است. بنابراین نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و بر رهیافت نهادگرایانه سیاسی مبتنی است و از چارچوب نظری ترکیبی رافالوسکی، لیندنبرگ، روثستاین و لوی بهره می جوید، با اتکا به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، چیستی نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی را با توجه به داده های مربوط به ایران به پرسش گرفته و بر این فرضیه استوار است که سرمایه سیاسی با هویت ملی رابطه ای معنادار و مستقیم دارد به گونه ای که افزایش آن به تقویت هویت ملی و کاهش آن تضعیف دلبستگی به عناصر هویت ملی را به همراه دارد.
کلیدواژه: سرمایه سیاسی، هویت ملی، ایران، اعتماد نهادین

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Political Capital and National Identity; forewarning data about Contemporary Iran"

نویسنده [English]

  • Ali Karimi Maleh
Researcher and Emeritus Professor of Political Science
چکیده [English]

Abstract:
The relationship between political capital and national identity, despite its importance for the political life of democratic societies and the continuity and solidarity of national societies, has not been researched as it deserved. Concerning the situationality of the two mentioned variables on the one hand and the fast and profound political and social transformations on the other hand, it is necessary to study the relationship between the two variables of political capital and national identity. Therefore, the present article, which has a descriptive-analytical nature and is based on political institutionalism approach and uses the combined theoretical framework of Rafalovski, Lindenberg, Rothstein and Levy, questions the relationship of political capital and national identity. The data for theoretical part is gathered library method and for the case study of Iran by secondary analysis method. The main hypothesis is that the relationship between the two variables is meaningful and direct in such a way that the increase in political capital leads to the strengthening of the national identity and its decrease leads to the weakening of attachment to the components of the national identity.
Keywords: political capital, national identity, Iran, institutional trust

کلیدواژه‌ها [English]

  • "political capital"
  • "national identity"
  • "Iran"
  • "institutional trust"
  • "quality of governance"