مقایسه شیوه استفاده از نمادهای دینی در تبلیغات انتخاباتی جناح های سیاسی (مورد مطالعه: انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تکیه بر نمادهای دینی یکی از رفتارهای نسبتاً پرتکرار کنش‌گران سیاسی ایران در دهه‌های گذشته است. از این رو هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی کمیت و نوع نمادهای دینی در تبلیغات انتخاباتی دو جناح سیاسی و مقایسه آن با یکدیگر است.
روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و جامعه تحقیق اسناد تبلیغاتی مربوط به انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی در سایت‌های خبری – تحلیلی، مشرق و تابناک از جریان اصول‌گرا و عصرایران و انتخاب از جریان اصلاح طلب است. در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده و همه اسناد منتشره در بازه زمانی انتخابات مطالعه شده است.
یافته‌ها نشان داد اولاً تبلیغات انتخاباتی در سایت های جریان اصول‌گرا حجم بیشتری در مقایسه با سایت های اصلاح طلب داشته است. دوماً در حالیکه اصلاح طلبان از نمادهای دینی به ندرت استفاده کرده اند(57 مورد) ؛ اصول‌گرایان با وسعت بیشتری(483 مورد) برای ایجاد هم هویتی در بین طرفداران خود و تخریب رقیب از نمادهای دینی بی واسطه و با واسطه بهره برده اند. در میان نمادهای بی واسطه نماد «شهید قاسم سلیمانی » بیشترین مورد استفاده را داشته است.اصول‌گرایان همچنین از نمادهای دینی منفی استفاده کرده‌اند در صورتی که جناح رقیب آن‌ها از این دسته نمادها استفاده نکرده است.
نتیجه آنکه جریان اصول‌گرا با استفاده از نمادهای دینی در قالب های مختلف سعی کرده با ایجاد معرفی خود به عنوان یک جریان دینی از ظرفیت موجود در این حوزه برای کسب آرا و حمله به رقیب بهره ببرد.
کلیدواژه‌ها: نماد دینی، تبلیغات سیاسی، جناح‌ سیاسی، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the use of religious symbols in the election campaigns of political factions

نویسندگان [English]

  • Javad Sadeghi Jafari 1
  • Hasan Garnehie 2
1 Assistant Professor of Sociology, Department of Management and Media, Faculty of Culture and Communication, Soore University
2 Ph.D. student in Communication Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Relying on religious symbols is one of the relatively frequent behaviors of Iranian political activists in the past decades. Therefore, the main goal of this article is to identify the quantity and type of religious symbols in the election campaigns of two political factions and compare them with each other.
The research method is quantitative content analysis and community research of propaganda documents related to the election of the 11th Assembly of the Islamic Council in the news-analytical sites, Eastern and Radnaq from the fundamentalist current and Asra-Iran, and the selection from the reformist current. In this research, the full census method was used and all the documents published during the election period were studied.
The findings showed that, firstly, the election ads on the fundamentalist sites had a larger volume compared to the reformist sites. Secondly, while the reformers have rarely used religious symbols (57 cases); The fundamentalists have used religious symbols directly and indirectly to create a common identity among their followers and to destroy their rivals with a greater extent (483 cases). Among the immediate symbols, the symbol of "Martyr Qassem Soleimani" has been used the most. The fundamentalists have also used negative religious symbols, while their rival faction has not used these symbols.
The result is that the fundamentalist movement has tried to use religious symbols in different forms to introduce itself as a religious movement and take advantage of the existing capacity in this field to gain votes and attack the rival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious symbol
  • political propaganda
  • political faction
  • reformist
  • fundamentalist