نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با بررسی مهم‌ترین تغییراتِ نظم جهانی در سه سطح نظام بین‌الملل، منطقه‌ای و ملی و موضوعات مرتبط با تبیین وضعیت نظم کنونی جمهوری اسلامی ایران، نخست به شناختی از چالش‌ها ـ محدودیتها و عوامل بازدارنده خارجی (تهدیدها) و داخلی (آسیب‌ها) ـ به منظور رفع آنها و در بستر فرصت‌ها به چگونگی امکان تغییرِ نظم در پی رسیدن به هدف کلان» نظم مناسب» می‌پردازیم. در این باره، اهمیت نخست را به عوامل محدودیت‌آور ناشی از نظام بین‌الملل و بعد نظام فرعی منطقه‌ای، سپس آسیب‌های داخلی داده و آنگاه به توانمندی‌های این سطوح و موضوعات ذیربط در روند شناخت علمی نظم می-پردازیم تا نشان داده شود در پرتو تحولات بین-المللی، جمهوری اسلامی ایران با تنگناهای بسیاری روبه¬رو است؛ تا آنجا که ممکن است بسیاری از استعدادها و ظرفیت‌های سیاسی بین‌المللی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی¬ خود را از دست بدهد. از این رو می¬باید هوشمندانه به منظور استقرار «نظم مطلوب» چاره‌اندیشی شود.

کلیدواژه‌ها