ویژگی های تاریخی و جامعه شناختی اندیشة سیاسی طالبوف تبریزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

عبدالرحیم طالبوف تبریزی از روشنفکران مردمگرای عصر مشروطیت است که بر خلاف سنت رایج روشنفکران هم عصرش مخاطب آثارش را حاکمان و پادشاهان قرار نداده بود.او وجود بحران عقب ماندگی از قافلة علم در جامعه وناکارآمدی در حکومت قاجاریه را به خوبی تشخیص داده بود و به دنبال پیدا کردن راه حلی برای نجات کشور بود.این مقاله با مبنا قرار دادن چارچوب نظری توماس اسپریگنز که پیدایش اندیشة سیاسی را در ذیل بحرانهای اجتماعی سیاسی جستجو می کند قصد داردویژگیهای اندیشة سیاسی طالبوف را از خلال پاسخهایی که به سوالات زیر می دهد تبیین کند : چگونه می توان جامعه را از عقب ماندگی علمی و حکومت را از استبداد و بی نظمی نجات داد؟ حکومت مطلوب چه نوع حکومتی است؟ باتمدن غربی چگونه باید مواجه شد؟ آزادی به چه معناست ؟ با دین و سنتهای موجود در جامعه چگونه باید برخورد کرد؟ از لحاظ روشی نیز برای نشان دادن زمینه های اجتماعی و سیاسی و اندیشه های منتج از آن از گزاره ها و احکام موجود در نوشته های او بهره خواهیم گرفت.

کلیدواژه‌ها