علت ناکامی مصدق در تحقق استراتژی کنترل ارتش توسط نهادهای غیر نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق تلاش دارد موفقیت کودتا علیه دکتر محمد مصدق در 28 مرداد 1332 را با توجه به استراتژی وی در قبال نیروهای نظامی مورد بررسی قرار دهد ..
فرضیه این پژوهش این است که استراتژی مصدق برای کنترل نیروهای نظامی با استراتژی حفظ سلطنت در تضاد بود.. همین مساله باعث شد آنجائیکه نیاز بود مصدق دست به اقدام جدی برای تسلط کامل بر ارتش بزند، به علت احتیاط برای به خطر نیفتادن سلطنت،از اقدام خودداری کند . در ایام کودتا هم مصدق میان به صحنه آوردن مردم و کنترل کامل اوضاع و اقدام برای حفظ سلطنت در تردید بود .همین مساله باعث شد که نتواند اقدامی موثر در مقابل کودتا چیان انجام دهد.. در نتیجه بجای برخورد قاطع با نیروهای نظامی طرفدار سلطنت، با نیروهای اجتماعی طرفدار خود مقابله کرد .این وضعیت باعث شد که زمینه اجتماعی برای اقدام کودتاچیان فراهم شده و دولت وی سرنگون شود.

کلیدواژه‌ها