سیاست، حکومت و عدالت در شعر پروین اعتصامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی شعر پروین اعتصامی شاعر نامدار معاصر ایران است. پروین نه‌تنها در مقایسه با تمامی زنان شاعر معاصر ایران بلکه در مقایسه با بسیاری از شاعران مرد این دوران نیز، بیش از همه به طرح مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته است. یکی از ویژگی‌های عمده و غالب سیاسی ـ اجتماعی شعر پروین، برتری عدالت اجتماعی بر آزادی‌های سیاسی است. بااین‌همه، شعر پروین بازتاب دیدگاه‌های متضاد و متناقض او دربارة مسائل و مشکلات اجتماعی و سیاسی نیز هست. نویسنده بر آن است که این تناقض از تأثیرات همزمان بستر اجتماعی و جریان‌های سیاسی اجتماعی عصر او از یک سو، و جلوه‌های فرهنگیِ میراث ادبی و به‌ویژه میراث عرفانی و صوفیانة ایران از سوی دیگر، ناشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها