صوفی شالوده‌شکن: غزالی و واسازی عارفانۀ متن
صوفی شالوده‌شکن: غزالی و واسازی عارفانۀ متن

محمد رضا تاجیک

دوره هفتم، شماره 1 ، اسفند 1390

چکیده
  تاکید غزالی صوفی، هم‌چون سایر صوفیان، بر علم باطن (حقیقت) در برابر علم ظاهر است، و تاویل از این منظر، کوششی است برای پی بردن به معنی باطنی یک متن. بنابراین، در نظام اندیشگی غزالی تاویل به نوعی با شناخت ...  بیشتر