بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال  کردها در دولت اصلاحات (1998 ـ 2006)
1. بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات (1998 ـ 2006)

مجتبی مقصودی؛ انوشه دربندی

دوره هفتم، شماره 4 ، پاییز 1391، ، صفحه 155-178

چکیده
    پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سیاست های قومی در قبال اقوام و از جمله کردها را به لحاظ قانونی دچار تحولات قانونی، ساختاری و کارکردی عمده ای کرد. شروع جنگ تحمیلی و سپس دوران سازندگی زمینه ی سیاست تثبیت ...  بیشتر