سیاست، ساختمان و شهر
سیاست، ساختمان و شهر
دوره دوم، شماره3 ، شهریور 1386

چکیده
  این نوشتار گزارشی از یک تجربه در عرصه آموزش سیاسی است که در بهار 1381 در قالب یک درس 2 واحدی با نام «کارگاه و آزمایشگاه علوم سیاسی» به تعدادی از دانشجویان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ...  بیشتر