جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس
(با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)
1. جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)

عباس مصلی نژاد؛ محمدرضا حق شناس

دوره 8، شماره 1 ، زمستان 1391، ، صفحه 173-208

چکیده
  رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک ...  بیشتر