1. جامعه شناسی منازعات سیاسی در ایران «انتخابات 1388»

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 199-230

امیر نیاکوئی