1. منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت‌شناسی رهایی‌بخش

دوره 10، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 112-140

حسین سلیمی؛ علی اسمعیلی اردکانی


2. پاسخ شیخ محمد اسماعیل محلاتی به مساله استعمار: راه حلی برای تحقق زیست مستقل ملی در عصر سیاست های چندفرهنگی

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 145-176

محمد عابدی اردکانی؛ محمود علی پور