رابطه دین و سیاست در عصر «پسا-سکیولار»
1. رابطه دین و سیاست در عصر «پسا-سکیولار»

احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی

دوره 10، شماره 4 ، پاییز 1394، ، صفحه 194-217

چکیده
    مدتی است که تعدادی از نظریه­پردازان غربی در حوزه­ی علوم اجتماعی مکرراً از دیگر اندیشمندان می­خواهند چشمشان را به این حقیقت بگشایند که دین از حوزه­ی عمومی جامعه قابل کنارگذاری نیست، بلکه برعکس، ...  بیشتر