واکاوی تأثیر اتوریته بر انتشار مرگ در سوژه‌های جنگ
1. واکاوی تأثیر اتوریته بر انتشار مرگ در سوژه‌های جنگ

فاتح مرادی

دوره 12، شماره 2 ، بهار 1396، ، صفحه 85-118

چکیده
  دستیابی به فضای ذهنی سوژه جنگ نیازمند مطالعه جامعه موردنظر است. در این پژوهش نیز با استفاده از مصاحبه عمیق به نمونه موردی سوژه‌های جنگ ایران و عراق  از منظر تأثیر اقتدار بر جنگ و مرگ پرداخته شده است. ...  بیشتر