بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش: هدف این پژوهش تجربی کشف موانع موجود در راه کاربردی­سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی و دولتی استان کرمان است. روش­شناسی پژوهش: روش­ پژوهش، روش کیفی «داده­ـ­­بنیاد» آنسلم اشتراوس و ژولیت کُربین است. جامعة پژوهش شامل مجریان، مدیران و مسؤلین اجرایی و دولتی استان کرمان است و شیوة نمونه­گیری به صورت نظری باز و هدفمند با انتخاب موارد بارز و شاخص برای رسیدن به معرف بوده است. نحوة جمع­آوری داده­ها به صورت میدانی با فنون مصاحبه و شیوة تحلیل داده­ها به وسیلة نرم افزار اطلس تی.آی بوده است. تدوین سؤالات مصاحبه در ابتدا مبتنی بر مطالعات قبلی و سپس در حین مصاحبه تغییر یافته­اند و در مجموع 6 سوال از 35 مدیر استانی در طی 5 ماه پرسیده شده­ است. یافته­های پژوهش­: یافته­های پژوهش اشاره به کشف و شناسایی 6 مقوله با 29 مفهوم در خصوص موانع کاربردی­شدن علم سیاست دارد و این مقولات عبارتند از: «سیاست»، «فرهنگ»، «سازمان»، «روش»، «نیروی انسانی»، «ارتباطات». نتایج پژوهش: نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در میان شش مولفه کشف شده، مولفة سیاست از تعین بخش­ترین و در مقابل، مقوله تعامل از متأثرترین موانع بوده است. اما موانع دیگر همچون فرهنگ، سازمان، روش و نیروی­ انسانی به لحاظ اهمیت در طیف میانه قرار داشته و جزو تاثیرگذارترین موانع به شمار می­روند. نتیجه این­که حل موانع موجود کاربردی­شدن علم سیاست مستلزم اعتمادسازی میان نهاد علم و سیاست، استقلال نهاد علم و درون­زا شدن کاربردی­سازی است.
 

کلیدواژه‌ها

الف. فارسی

1.         ابراهیمی­فر، طاهره (1388)، «انگاره­های مطالعه سیاست و بررسی مبانی نظری علوم سیاسی»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 219-244.

2.         اردکانی، حسین (1357)، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

3.         ازغندی، علیرضا (1382)، علم سیاست در ایران، تهران: مزکز بازشناسی اسلام و ایران.

4.         ازغندی، علیرضا (1388)، «شرایط اجتماعی فرهنگی تاسیس مدرسه آموزش سیاست»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 11-37.

5.         اسلامی، مسعود (1388)، «آسیب شناسی زیرساخت ها، نقد روش ها و تحلیل محتوا در آموزش و پژوهش رشته روابط بین الملل در ایران»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 771-788.

6.         اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت (1391)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران: نشر نی.

7.         افتخاری، اصغر (1388)، «کاربردی نمودن علم سیاست و ضرورت اولیت دهی به تصمیم سازی بر تصمیم گیری در ایران»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 559-584.

8.         افتخاری، قاسم (1388)، «بررسی روش­شناختی پایان­نامه های دوره دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 269-294.

9.         امام­زاده فرد، پرویز (1387)، «وضعیت علوم سیاسی در ایران معاصر: نسبت علوم سیاسی در کشور با علوم انسانی درغرب، رشته علوم سیاسی در دانشگاه­های ایران و آمریکا»، مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، به اهتمام مظفر نامدار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، جلد 8.

10.   امین، سید حسن (1378)، «یکصدمین سالگشت تاسیس مدرسه علوم سیاسی در ایران»، مطالعات سیاسی اقتصادی، شماره 149-150، صص90-96.

11.   آراسته، حمید رضا (1383)، «ارتباط دانشگاه و صنعت»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 33، صص 57-91.

12.     باوی، محمد (1378)، «وضعیت علم سیاست در ایران: گفتگو با دکتر بشیریه»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره چهارم، بهار، صص 261-265.

13.     باوی، محمد (1378)، «وضعیت علم سیاست در ایران: گفتگو با دکتر ناصر هادیان»، فصلنامه علوم سیاسی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان، صص 221-228.

14.     بزرگمهری، مجید (1387)، «کاربردی­سازی علوم سیاسی بر اساس نیازهای عینی بازارکار»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، ش سوم، تابستان، صص47-68.

15.     بشیریه، حسین (1382)، آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی، تهران: نگاه معاصر، چاپ سوم.

16.     پورفرد، مسعود (1383)، «علم سیاست در ایران: از بازشناسی تا بازسازی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال هشتم، ش بیست و هشتم، زمستان، صص 135-153.

17.     تاجیک، محمدرضا (1388)، «واسازی گفتمان مسلط دانشگاهی در عرصه علم سیاست»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 82-117.

18.     تفرشی، مجید (1370)، «مدارس عالی حقوق و علوم سیاسی در ایران از ابتدا تا تاسیس دانشگاه تهران»، گنجینه اسناد، شماره 1، بهار، صص53-81.

19.     تقوی، محمد علی و ادیبی، مهسا (1389)، «ضعف سنت نقد در پژوهش سیاسی در ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره دوم، صص 7-27.

20.     جمالی، حسین (1388)، «آسیب شناسی آزمون های پنج سال 81-85 کارشناسی ارشد علوم سیاسی»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 357-432.

21.     حاجی یوسفی، امیر محمد (1388، الف)، «آموزش دروس اصول روابط بین الملل در دانشگاه های ایران: آسیب ها و راهکارها»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 445-466.

22.     حاجی یوسفی، امیر محمد (1388، ب)، آموزش، پژوهش و تولید دانش سیاسی: مطالعه­ی کانادا، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی.

23.     حقیقت، سید صادق (1391)، «آسیب شناسی رشته علوم سیاسی در ایران»، راهبرد فرهنگ، ش نوزدهم، پاییز، صص 54-78.

24.     خلیلی، محسن (1388)، «راهکارهای کاربردی سازی علوم سیاسی: حضور موثر در نهادهای تصمیم­گیری»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 585-624.

25.     دال، رابرت و بریکنز، بروس استاین (1392)، تحلیل سیاسی مدرن، ترجمه حمیرا مشیرزداده، تهران: انتشارات جاوید.

26.     دلاوری، ابوالفضل (1388)، «ویژگی­ها و گرایش­های علوم سیاسی در ایران: نگاهی از دریچه نشریات تخصصی»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 323-356.

27.  دهشیار، حسین (1387)، «سیاسی­شدن علوم سیاسی در آمریکا و الهیات رهایی بخش»، فصلنامه مطالعات منطقه-ای اسرائیل­شناسی آمریکا شناسی، سال نهم، شماره 2، بهار، صص 121-140.

28.     رستگاری، ثمینا (1392) «وضعیت علم سیاست در ایران: گفتگو با دکتر فیرحی»، روزنامه اعتماد.

29.     زارع، حامد (1389)، «سیطره سیاست­زدگی بر علم سیاست: نظام دانش و نهاد دانشگاه در گفتگو با سید جواد طباطبائی»، ماهنامه مهرنامه، سال اول، شماره دوم.

30.     زیبا کلام، صادق و آیت­اللهی، حمیدرضا (1392)، «علوم انسانی اسلامی: امکان یا امتناع»، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

31.     زیباکلام، صادق (1388)، «سراب علوم سیاسی در ایران: کنکاشی در اسباب و علل عقب ماندگی علم سیاست در ایران»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 742-770.

32.     سریع القلم، محمود (1377)، «ماهیت تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل»، مطالعات سیاسی اقتصادی، شماره 107-108، صص18-32.

33.     سلیمی، حسین (1388)، «تاثیر نگرش چپ گرایانه بر برنامه درسی علوم سیاسی در ایران»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 164-184.

34.     سید امامی، کاوس (1387)، «پارادوکس­های آموزش روش­شناسی علم سیاست در ایران: برخی راه­کارهای عمل­گرایانه»، فصلنامه دانش سیاسی، سال چهارم، ش اول، بهار و تابستان، 123-152.

35.     سید امامی، کاوس (1387)، کتاب پژوهش درعلوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری، و انتقادی (تألیف) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چ دوم.

36.     سید امامی، کاوس (1389)، «جای خالی پژوهش­های تجربی در علوم سیاسی ایران»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره دوم، بهار، صص 143-162.

37.     سیف زاده، حسین (1388)، «آموزش علوم سیاسی در ایران: جایگزینی علم راهگشای عملی به جای دانش دلگشای مدرسی»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 677-708.

38.     سینائی، وحید (1388)، «دانش آموختگان علم سیاست و قوه مقننه درایران: پیش نیازهای ایجاد تعامل»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 709-727.

39.     شیرخانی، علی (1384)، «جمهوری اسلامی و دانش سیاسی: گفتگو با عباس منوچهری»، فصلنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره سی ام، تابستان، صص 293-312.

40.     طباطایی، سید جواد (1388)، زوال اندیشه سیاسی در ایران: گفتاری در مبانی نظری انحطاط ایران، تهران: نشر کویر.

41.     طباطایی، سید جواد (1389)، «سیطره سیاست­زدگی بر علم سیاست»، نشریه مهرنامه، سال اول، شماره 2، اردیبهشت.

42.     طباطبایی، سیدجواد (1390)، خواجه نظام الملک طوسی:گفتاری در تداوم فرهنگی، تهران: انتشارات نگاه معاصر.

43.     عاقلی، باقر (1377)، «مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق و دانشکده حقوق و علوم سیاسی»، تاریخ معاصر ایران، سال دوم، ش 7، پاییز، صص 358-346.

44.     عنایت، حمید (1372)، «وضع علوم اجتماعی در ایران»، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، توسعه، ج 5، تهران: نشر توسعه.

45.     غلامرضا کاشی، محمدجواد (1388)، «ضرورت چرخش سیاسی برای تکوین و شکوفائی علم سیاست»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 119-144.

46.     فتحی واجارگاه، کورش (1388)، «رشته علوم سیاسی و عوامل موثر بر تغییر برنامه درسی»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 531-557.

47.     فیرحی، داود (1388)، «حوزه علمیه قم و علم سیاست: وضعیت علم سیاست در حوزه علمیه قم» در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 39-64.

48.     قاسمی، حاکم (1388)، «تاثیر انقلاب اسلامی بر آموزش و پژوهش علوم سیاسی»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 185-218.

49.     قوام، عبدالعلی (1388)، «بازنگری در رشته علوم سیاسی: ابعاد و ضرورت­ها»، در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات فناوری، صص 145-162.

50.     کرسول، جان (1391)، پویش کیفی و طرح پژوهشی، ترجمه دانایی فرد و حسین کاظمی، تهران: نشر اشراقی.

51.     کریمی مله، علی (1388)، «تاثیر مطالعات اسلامی در علم سیاست، بررس موردی اساتید ودانشجویان دانشگاه مازندران»، در