مقاله پژوهشی
شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب نشان سیاسی با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری 1392
شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب نشان سیاسی با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری 1392

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ علی رضا مسیبی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 7-38

چکیده
  پژوهش­ حاضر با رویکردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی کاربردی به بررسی عواملی که می‌تواند بر انتخاب نشان های سیاسی از جانب رای­دهندگان موثر باشد، پرداخته است. 560 پرسشنامه در میان کسانی که تصمیم داشته­ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پارسیْ‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی؛ نمونه‌پژوهی: لیبرالیسم
پارسیْ‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی؛ نمونه‌پژوهی: لیبرالیسم

محسن خلیلی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 39-66

چکیده
  لیبرالیسم، از پربسامدترین واژه‌‌گانِ اندیشه‌ی سیاسی مدرن است. هنگامِ پارسیْ‌گردانیِ لیبرالیسم، از واژه‌‌گانِ گوناگون، بهره گرفته‌ شده است: آزاده‌گری، آزادمَنِشی‌گری، فلسفه‌ی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان 
مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان
بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسین معین آبادی؛ اصغر سلطانی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 67-94

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی در دانشجویان است. این مؤلفه‌ها شامل چهار حوزه دانش سیاسی، نگرش سیاسی، مهارت سیاسی و رفتار سیاسی هستند. جامعه آماری پژوهش کلیه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه
 مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

وحید سینائی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 95-118

چکیده
  با ایجاد دولت ـ ملت و برقراری حاکمیت ملی نظام وظیفه به یکی از روش های اصلی تامین منابع انسانی ارتش های نوین تبدیل و شهروندان ذکور موظف شدند به عنوان تکلیف ملی مدتی را در نیروهای مسلح خدمت کنند. در ایران ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان
بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان

محمد عبداله پور چناری؛ یحیی کمالی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 119-166

چکیده
  هدف پژوهش: هدف این پژوهش تجربی کشف موانع موجود در راه کاربردی­سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی و دولتی استان کرمان است. روش­شناسی پژوهش: روش­ پژوهش، روش کیفی «داده­ـ­­بنیاد» آنسلم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو
بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو

فاتح مرادی

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 167-212

چکیده
  فضا در پیوند با قدرت و میکروفیزیک های آن است. با استنباط از نظریه میشل فوکو می توان گفت، فضا  با استفاده از نشانه های قدرت همچون رابطه، مقاومت، دانش و آزادی در ارتباط است. از این منظر قدرت تولید کننده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگرش انتقادی از درون به اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ایران؛ درس هایی برای مصالحه
نگرش انتقادی از درون به اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ایران؛ درس هایی برای مصالحه

مجتبی مقصودی؛ اهورا راهبر

دوره 11، شماره 1 ، اسفند 1394، صفحه 213-238

چکیده
  نزدیک به دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران، گروهی از نخبگان، با جهت گیری به سمت دموکراتیزاسیون نظام سیاسی حاکم، تلاش و تکاپوی های نظری و عملی خود را آغاز کردند. این نخبگان و اندیشه ی آنها به نام «اصلاح ...  بیشتر