نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نشانه‌شناسی، علم مطالعۀ نظام‌های نشانه‌ای (زبان، رمزگان، و...)، فرایندهای تأویلی و ابزاری پژوهشی برای فهم حقیقت پنهان در پس علائم، رموز و نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی است. در عرصۀ پژوهش‌های سیاسی، این علم به بررسی ماهیت ارجاعی گزاره‎های سیاسی و نسبت این گزاره‌ها با حقیقت می‌پردازد. به بیان دیگر، یک نشانه‌شناس سیاسی با تمرکز بر کارکرد نشانه‌ها، به بحث در مورد تولید معنا و چگونگی معنادار شدن زیست‌جهان سیاسی آدمیان توسط نظام آنان (نشانه‌ها) می‌پردازد. از این منظر، تردیدی نیست که پدیده‌های سیاسی به‌تنهایی معنا پیدا نمی‌کنند، بلکه در درون شبکه‌ای از معانی جای دارند و دارای چهارچوب فرهنگی هستند. نشانه‌شناسی با مطالعه این چهارچوب و زمینه فرهنگی، به مطالعۀ سیاست یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها