مقاله پژوهشی
نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش
نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش

محمدرضا تاجیک

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  نشانه‌شناسی، علم مطالعۀ نظام‌های نشانه‌ای (زبان، رمزگان، و...)، فرایندهای تأویلی و ابزاری پژوهشی برای فهم حقیقت پنهان در پس علائم، رموز و نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی است. در عرصۀ پژوهش‌های سیاسی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر
شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر

فرشاد شریعت

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  این مقاله با تبیین نظام فکری ایران و اندیشه سیاسی شاه آرمانی در دوره کوروش، ضمن بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی نظام مختار، بر آن است نشان دهد چرا و چگونه خردمندی، شجاعت، میانه‌روی و عدالت، چهار محور بازخوانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام
اخلاقِ دشمنی در اندیشة سیاسی اسلام

علی اکبر علیخانی

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  تجربه‌های تاریخی، نقاط تلخ و تاریکی را در زندگی بشر نشان می‌دهد که حاکی از دشمنی، خشونت و خونریزی است. از جمله قواعدی که شاید بتواند این سَبُعیت را تا اندازه‌ای کنترل کند و خشم موجود در آن را کاهش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
وجوه سیاسی امام‌شناسی ناصرخسرو
وجوه سیاسی امام‌شناسی ناصرخسرو

حاتم قادری؛ مصطفی یونسی؛ شروین مقیمی زنجانی

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  در این مقاله برآنیم تا با تشریح مبانی نوافلاطونی امام‌شناسی ناصرخسرو قبادیانی، حکیم برجسته اسماعیلی سده پنجم هجری و مقایسه آن با برخی مفروض‌های بنیادین اندیشه یونانی که در فلسفه فلوطین در مقام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ایران فرهنگی در اندیشه‌های داریوش شایگان
ایران فرهنگی در اندیشه‌های داریوش شایگان

محمد تقی قزلسفلی؛ سکینه معاش ثانی

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  در میان گفتمان‌های روشنفکری ایران، داریوش شایگان را به استناد آرای او «فیلسوف فرهنگ» می‌نامند. شایگان همواره بحث «ایران فرهنگی» را در نظر داشته است: چه آنجا که در «هندوئیسم و تصوف» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر اندیشه ایران‌شهری بر آرای سیاسی امام غزالی
بررسی تأثیر اندیشه ایران‌شهری بر آرای سیاسی امام غزالی

فریبرز محرم خانی

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  این مقاله در پی نشان دادن اثرپذیری امام محمد غزالی از اندیشه سیاسی ایران باستان است. «ناخودآگاه» از جمله مفاهیمی است که از روان‌شناسی به علم سیاست راه یافته و منبع و مرجعی است که به صورت نامحسوس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی بی‌طرفی در نظریه عدالت از منظر کانتی بودن رالز
بررسی بی‌طرفی در نظریه عدالت از منظر کانتی بودن رالز

سید رضا موسوی

دوره پنجم، شماره 4 ، آذر 1389

چکیده
  بی‌طرفی و کانتی بودن، دو ویژگی مهم نظریه جان رالز است. وی با مبنا قرار دادن انسان کانتی گمان می‌کرد قرائتی بی‌طرفانه از لیبرالیسم ارائه کرده که برای تمامی جوامع و فرهنگ‌های مختلف مناسب است. اما ...  بیشتر