شاه آرمانی در ایران باستان و شهر زیبای افلاطون مطالعه موردی: کوروش کبیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله با تبیین نظام فکری ایران و اندیشه سیاسی شاه آرمانی در دوره کوروش، ضمن بررسی ساختار سیاسی و اجتماعی نظام مختار، بر آن است نشان دهد چرا و چگونه خردمندی، شجاعت، میانه‌روی و عدالت، چهار محور بازخوانی شده در جمهور افلاطون، همان‌گونه که نویسندة کتاب شهر زیبای افلاطون و شاه آرمانی در ایران باستان نشان داده، همواره مبنای اندیشگی دینی و سیاسی دولت ایرانی محسوب می‌شدند. به عبارت دیگر این پژوهش در جست‌وجوی مبانی یک نظم سیاسی و اجتماعی مطلوب و سازگار با هویت دینی و سیاسی ایران باستان بر آن است تا با مراجعه به متون و زمینه تاریخی آن دوره ضمن آزمون نظریه فتح‌الهت مجتبایی و تطبیق دوره کوروش با عناصر افلاطونی، روح حاکمیت سیاسی، اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی را در این دوره مورد مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ideal King in Ancient Iran and Plato’s Beautiful City: Case Study of Cyrus the Great

نویسنده [English]

  • Farshad Shariat
چکیده [English]

Explaining the ancient Iranian intellectual system and political thought; namely Ideal king in Cyrus period, and through analyzing the socio-political structure of the preferred system, this article seeks to reveal how and why the four reinterpreted pillars of philosopher-king of Plato in Republic namely, wisdom, courage, moderation and justice, as presented by the author of Plato’s Beautiful City and the Ideal King in Ancient Iran, have been the main intellectual portrait of Iranians in Cyrus period; religiously and politically. On the other hand, surveying a domestic cement for an ideal socio-political order consistent to the religious and political identity of the ancient Iran, and by analyzing texts and their historic background, this article seeks to study the spirit of socio-political sovereignty governing the Iranian society in this era, while examining Fathollah Mojtabaee’s theory and adjusting the Cyrus period with Platonist elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyrus
  • Plato
  • Philosopher- King
  • Ancient Iran
  • Fathollah Mojtabaee