تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات؛ مطالعه موردی معلمان نواحی (1) و (3) اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از جمله افرادی که در امر تعلیم و تربیت مداخله و مشارکت دارند، قشر بزرگ فرهنگیان هستند که وظیفه افزایش آگاهی و اطلاعات متعلمین را در محیط مدرسه به عهده دارند؛ اما آنچه توجه این پژوهش را به خود جلب کرده، میزان آگاهی آموزش‌دهندگان، یعنی خود فرهنگیان است؛ به عبارت دیگر میزان آگاهی فرهنگیان در امور سیاسی تا چه اندازه بوده و میزان اثرگذاری آن بر مشارکت در انتخابات (مثبت یا منفی) به عنوان یک شهروند تا چه حد است؟ از جمله افرادی که در زمینه رفتارهای انتخاباتی تحقیق انجام داده است، لیپست است که ویژگی‌هایی را برای نوع رفتار انتخاباتی افراد برمی‌شمارد. از افراد دیگری که در زمینه علل شکل‌گیری رفتار خاص در افراد تحقیق کرده‌اند آیزن و فیش باین هستند که نوع اطلاعات دریافتی را بر نحوه رفتار اشخاص مؤثر می‌دانند. هر دو تئورسین پایه نظری پژوهش قرار گرفته‌اند. این پژوهش، جامعه آماری خود را فرهنگیان نواحی (1) و (3) آموزش و پرورش شهر اصفهان قرار داده که با ارائه پرسشنامه در قالب 31 سؤال باز و بسته به این امر اقدام شده است. برای تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS کمک گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها