مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد


2. نظریه هورنای و روان‌شناسی سیاسی ناصرالدین شاه؛ از کودکی تا عزل نوری

ابراهیم برزگر


3. پیوند حامی ـ پیرو و سقوط نظام پهلوی؛ ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی

محسن خلیلی؛ فاطمه صلواتی طرقی


4. دولتی‌شدن امر به معروف؛ پیامد‌ها و راهکارها

عبد الحسین رضائی راد


5. تحلیل تأثیر آگاهی سیاسی معلمان بر شرکت در انتخابات؛ مطالعه موردی معلمان نواحی (1) و (3) اصفهان

سید امیر مسعود شهرام نیا؛ صابر ملائی


6. الگوی نظری دولت مطلقه و پیدایی دولت مطلقه شبه‌مدرن در ایران

منصور میر احمدی؛ حسن جباری نصیر


7. چالش‌های مدیریتی زنان در ایران؛ مطالعه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی به عنوان یک سازمان دولتی

بهرام نوازنی؛ آرام یزدی