تحلیلی بر تولیدات علمی کشورهای جهان در حوزه روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از نمایه نامه های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی به بررسی وضعیت تولیدات علمی در رشته روابط بین‌الملل در یک دوره ده ساله (از سال 2000 تا 2009) پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علم سنجی بوده و جامعه پژوهش را مدارک نمایه شده در حوزه روابط بین‌الملل در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی تشکیل می دهند.
نتایج بررسی نشان داد که میزان تولیدات علمی جهان در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در حوزه روابط بین‌الملل در فاصله زمانی 2009-2000 تعداد 34685 مدرک بوده است که "Freedman" و "Ikenberry" به ترتیب با 140 و 135 تولید علمی (79/0 درصد) پرتولیدترین پژوهشگران در عرصۀ روابط بین الملل بوده اند. دانشگاه های ""London School of Economics and Political Science"" با 497 تولید علمی (42/1 درصد)، "Harvard University" با 391 تولید علمی (13/1 درصد)، و "King's College London" با 370 مدرک (07/1 درصد) فعال ترین دانشگاه ها در سطح جهان در عرصۀ روابط بین الملل بوده اند. روند تولیدات علمی نیز نشان داد که از سال 2005 به بعد نوعی رشد در میزان تولیدات به وجود آمده است. شایان ذکر است که از بین همه مجلات مورد بررسی، مجله "International Affairs" با انتشار 86/8 درصد از کل تولیدات علمی بیشتر مدارک در حوزۀ روابط بین الملل را به چاپ رسانیده است.
از جانب دیگر، یافته ها مشخص نمود که سهم ایران از تولیدات علمی جهان در رشته روابط بین الملل تنها 15 مدرک بوده است که معادل 043/0 درصد از کل تولیدات علمی این رشته می باشد. «سریع القلم» و «برزگر» پرتولیدترین پژوهشگران ایران در این حوزه به شمار می روند. از 15 تولید علمی ایران، 5 مدرک در مجله "Middle East Policy" به چاپ رسیده است.
در نهایت، مقالۀ "The paradox of Iran`s Nuclear consensus " تنها با دریافت 2 استناد پراستنادترین و به عبارتی تاثیرگذارترین مقاله ایران در عرصۀ روابط بین الملل به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها