نگاه تاریخی - ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف

چکیده

شکست ایرانیان از روس‌ها در روزگار قاجاریه، سبب شد ایرانی خود را در برابر جماعت فرنگ فروتر احساس کند. پُرکردن شکاف عقب‌ماندگی، در گرو گام نهادن در مسیر نوسازی تلقی شد و از آن پس ایرانی چند مرتبه کوشش‌های نوسازانه‌ای را به‌منصه ظهور رسانید که هر کدام از آنها واژگان و مفهوم‌های خاص خود را به همراه آوردند. این انباشت واژگان و مفاهیم، به دلایلی چند، خصلتی ناپایا و تصادفی یافتند و به ساحت ساخت و سازمان گام ننهادند. نگاهی به تاریخ معاصر از آغاز قاجاریه تاکنون، نشان می‌دهد انبوهی از واژه‌ها، نظریه‌ها و مفهوم‌ها بدون آنکه کمابیش خصلتی کارکردی به خود گیرند، بر روی هم تلنبار شده و نوعی آنتروپی را پدید آورده‌اند. فرضیه نگارنده آن است که موجودیت تاریخی ما حالتی انبوهه از انواع واژه‌ها یافته و نابسامانی ناشی از آن، سبب ساز انحرافی از شرایط نخستین و پیشین محسوب می‌گردد. به‌زعم نگارنده این ویژگی و کاتاستروفیسم موجود، شکاف میان‌نسلی و گسست نسل‌ها را با خود به‌همراه آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Historical-Iranian View of the Catastroph

چکیده [English]

The loss of war with Russia during the Qajar period caused Iranians to feel inferior to foreigners. Then Iranian elites assumed that in order to fill the gap between Iran and the foreign countries, Iran has to go through modernization. Modernization of Iran took several years and went through various phases each brought with it new concepts and theories. This article argues that though these concepts and theories were used in Iran but never really applied. The author believes that the Iranian historical existence is an aggregate of concepts and theories which resulted in a catastroph.

کلیدواژه‌ها [English]

  • catastroph.Modernization. Iranian historical existence