اندیشه آرمانشهری در جمهور افلاطون: تفاوتها و تمایزها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افلاطون در "جمهور" بر اساس مبانی معرفتی و هستی¬شناسانه به صورتبندی آرمانشهری پرداخته است که می¬توان آن را جزء نخستین صورتهای اندیشه جامع و منسجم در باب سیاست دانست. این آرمانشهر از دیرباز مورد تفسیر و برداشتهای مختلف قرار گرفته است.
نوشتار حاضر در صدد است با خوانش آرمانشهر جمهور در بستر سیاسی اجتماعی یونان کلاسیک از یک سو و مبانی فکری و فلسفی آن از سوی دیگر، وجه تمایز مقوله آرمانشهری در تفکر افلاطون را از دیگر صورتهای آرمان اندیشی مورد بررسی قرار دهد.
در پرتو این خوانش به نظر می¬رسد ویژگی پولیس محوری یونان باستان و مبانی فلسفی چون ایده¬ها و نسبت آنها با واقعیت، ایده خیر و ... موجب شده است مقوله آرمانشهری در منظر افلاطون از هر نوع ایدآلیسم ذهنی، آرمان¬گرایی ناکجا¬آبادی و هزاره¬باوری متمایز گردیده، در عین ایده¬ال، واقعی باشد

کلیدواژه‌ها