بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورموج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیوند انسان در گروههای اجتماعی و سیاسی، ضرورت مشارکت اجتماعی افراد را فراهم ساخته و نوع مسئولیت و کارکرد و جایگاه واقعی و یا آرمانی فرد را معین می سازد، انسان اجتماعی برای داشتن نظام حکومتی مورد علاقه خود نیازمند به مسئله مشارکت سیاسی بوده و لذا بدون حضور فعال در عرصه سیاست جایگاه مورد نظر خود را نمی یابد. هدف این تحقیق، بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی در شهر خورموج و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بود. روش این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افراد 18 ساله و بیشتر شهر خورموج تشکیل می داد که با توجه به پراکندگی متغیر اصلی تحقیق و سطح اطمینان 95 درصد، 341 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آنها مصاحبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از مهمترین نتایج تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد: میزان تمایل به مشارکت سیاسی مردان بیشتر از زنان بود، با افزایش تحصیلات، میزان تمایل به مشارکت سیاسی نیز افزایش می یافت، طبقات اجتماعی بالا نسبت به طبقات اجتماعی پایین، میزان تمایل به مشارکت سیاسی بیشتری داشتند. بین سن، محل سکونت و وضعیت تأهل با میزان تمایل به مشارکت سیاسی رابطه وجود نداشت. در بین متغیرهای تحقیق، متغیرهای تحصیلات و روابط سازمانی به ترتیب با بتای 47/0 و 28/0 شدیدترین تأثیر معنی دار را بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی داشتند. با استفاده از واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل 5/52 درصد از واریانس میزان تمایل به مشارکت سیاسی تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Socio-Economic Factors Affecting the Rate of Khormoj Residents Political Participation

نویسنده [English]

  • Gholamreza Jafarinia
چکیده [English]

The human links in social and political groups require the social participation of individuals and determine the responsibility, function and actual and/or idealistic place of the individual. The social man needs political participation to have the state he desires; thus, without an active presence in politics, he would never find his desired place. This study seeks to review the rate of tendency to political participation in Khormoj city and the social factors involved. The method in this research is survey and the data gathering tool is the questionnaire. The population in this study are 18 year-old individuals and over in Khormoj city from among which 341 individuals were selected and interviewed as the sample group with regard to the main variable scatter and 95% confidence level. Data was analyzed via the SPSS software. Some of the most significant findings of the research are as follows: the rate of tendency towards political participation was higher in men compared to women, the more educated individuals the more tendency towards political participation, individuals of higher social classes were more willing to political participation compared to lower social classes. There was no relationship between age, location and marital status and the rate of tendency to political participation. Among variables of the research, education and organizational relationships had the most meaningful effects on the rate of political participation having 47% and 28% Betas, respectively. Using the variance of linear combination of independent variables, 52.5% of the variance was explained as the rate of tendency to political participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • Residents of Khormoj
  • gender
  • education
  • social class