گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش تلاشی است در جهت تبیین قدرت‌های اجتماعی در یک متن گفتمان‌مدار ادبی به نام گلستان. در این تبیین عوامل قدرت و ایدئولوژی در اجتماع قرن هفتم نقش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایفا می‌کنند. دغدغه‌ی این تحقیق کشف راهبردها و ابزارهای گفتمان‌مداری است که منجر به ایجاد سلطه و نابرابری در جامعه و تبلور این نابرابری در زبان می‌شود.
    برای این منظور از نظریه‌های مایکل هلیدی جهت تحلیل متن (فرانقش اندیشگانی با تمرکز بر فرآیندها و نام‌گذاری‌ها) و نورمن فرکلاف جهت تبیین ابعاد اجتماعی در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین و چگونگی پیوند آن با متن استفاده شد.
   در نهایت یک گفتمان مقتدر مرکزی تحت عنوان «گفتمان حکومتی» تعریف شد. با تبیین نقش و جایگاه مشارکان این گفتمان¬ به این نکته دست یافتیم که گفتمان حکومتی برای مشروعیت‌بخشی به حضور خود و تثبیت آن در جامعه از ایدئولوژی‌ای یاری می‌گیرد که او را دست‌نشانده و تأییدشده از طرف خداوند معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها