مقاله پژوهشی
گفتمان حکومتی در گلستان سعدی
گفتمان حکومتی در گلستان سعدی

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرجان فردوسی

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 7-41

چکیده
  این پژوهش تلاشی است در جهت تبیین قدرت‌های اجتماعی در یک متن گفتمان‌مدار ادبی به نام گلستان. در این تبیین عوامل قدرت و ایدئولوژی در اجتماع قرن هفتم نقش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایفا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی ‌ ‌
قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی ‌ ‌

محمد جواد غلامرضا کاشی؛ الهه صادقی

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 41-79

چکیده
       این مقاله ناظر به ساختار ذهنیت سیاسی ایرانیان و تلاش برای بازیابی هویت در دوره مدرن است. اگر اسلام سیاسی را مهم‌ترین پاسخ جمعی برای بازیابی هویت در ایران پس از دهه 30 به شمار آوریم، قرآن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر اندیشه¬های نوسلفیسم بر روند فکری- ایدئولوژیک القاعده
تاثیر اندیشه¬های نوسلفیسم بر روند فکری- ایدئولوژیک القاعده

محمد محمودیان

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 79-114

چکیده
  مقاله حاضر، تلاش دارد ضمن بازخوانی آرا و اندیشه­های مکتب نوسلفی و بیان تفاوت­های آن با مکتب فکری وهابی، سلفی سنتی و سلفی اصلاح طلب، میزان تاثیرگذاری آن بر روند فکری تشکیلات القاعده را مورد بررسی و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه
بررسی چیستی سیاست و کیستی فرمانروا در شاهنامه

مرتضی منشادی

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 115-146

چکیده
  شاهنامه، حاصل تلاش فردوسی در دورانی پرآشوب است. فروپاشی نظم سیاسی و ناامنی های سیاسی و اجتماعی ناشی از آن، آشکارترین جنبه زندگی اجتماعی آن دوران به شمار می آید. سرودن شاهنامه را باید تلاشی آگاهانه در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقش و تاثیر فضای مجازی در جنبش‌های اجتماعی؛ مطالعه‌ی موردی مصر
نقش و تاثیر فضای مجازی در جنبش‌های اجتماعی؛ مطالعه‌ی موردی مصر

احمد موثقی گیلانی؛ بهزاد عطارزاده

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 147-192

چکیده
  گسترش سریع اینترنت و تکنولوژی‌های ارتباطی در کشورهای اسلامی این سوال را مطرح می‌سازد که این رسانه‌ها و واسطه‌های ارتباطی چه نقشی در جنبش‌ها و تحولات اجتماعی و سیاسی در این کشورها بازی می‌کنند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی
گونه شناسی نظریه های انحطاط در آرای چهار فیلسوف معاصر ایرانی

قدیر نصری؛ مهدی روزخوش

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 193-230

چکیده
  این مقاله به بررسی دیدگاههای چهار فیلسوف معاصر ایرانی درباره منشأ و منوال انحطاط اندیشه سیاسی در ایران متأخر می¬پردازد. هر کدام از این متفکران نماینده یک نحله فکری محسوب می¬شوند: رضا داوری به عنوان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجزیه و تحلیل گفتمان علم گرایانه مهدی بازرگان
تجزیه و تحلیل گفتمان علم گرایانه مهدی بازرگان

حسین هرسیج؛ حسین روحانی

دوره هفتم، شماره 3 ، تیر 1391، صفحه 231-267

چکیده
  مقاله حاضر در پی آن است تا با نگاهی موشکافانه آراء و اندیشه های منظومه فکری مهدی بازرگان را مورد واکاوی و مداقه قرار دهد. حقیقت امر آن است که دستگاه فکری مهدی بازرگان را در دو مرحله فکری می توان مورد بررسی ...  بیشتر