زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد

چکیده

در این نوشتار ،اشعار ناسیونالیستی دو شاعر عصر مشروطه ،ملک الشعرای بهار و میرزاده ی عشقی ،از حیث زبان و شیوه ی بیان ،به صورت تطبیقی بررسی و تحلیل می گردد. پس از ذکر مقدماتی پیرامون معرفی پدیده ی ناسیونالیسم و چگونگی ترویج آن در ایران،شرح حال مختصری از زندگی و فعالیت های سیاسی دو شاعر نامبرده ذکر گردیده ،آن گاه اشعار ناسیونالیستی آن ها از جهت "لحن"،"عاطفه و احساس"،"باستان گرایی"،"کاربرد عناصر فرهنگ عامه"،"زبان بلاغی"،"زبان شعری" و...با ذکر مهمترین شواهد شعری به دست آمده ،به شیوه ی توصیفی تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها