مقاله پژوهشی
روش پژوهش کیفی
روش پژوهش کیفی

قاسم افتخاری

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 7-46

چکیده
  دستاوردهای شگفت انگیز روش پژوهش علمی زیست جهان انسان را در مدت نسبتاً کوتاهی به طور بنیادی دگرگون ساخت، دشواری‌های زندگی سنتی و راه حل آنها جای خود را به مسائل نوظهوری داد که هیچ کدام در گفتمان پیشینیان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید
حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید

حاتم قادری؛ محرم طاهرخانی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 47-78

چکیده
  نظریه پردازی و نگرش فلسفی به تاریخ یکی از راههای تحلیل و فهم مسایل اجتماعی و سیاسی ایران در دوران معاصر بوده است. فردید یکی از مهمترین اندیشمندان چند دهه اخیر است که می کوشد با طرح حکمت معنوی و حوالت تاریخی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امر سیاسی
امر سیاسی

مرتضی بحرانی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 79-96

چکیده
  به نظر می‌رسد داشتن توافقی بر سر موضوع سیاست، سمت و سوی فعالیت‌های نظری و عملی هر قوم را سامان می‌بخشد. موضوع سیاست آن‌گاه که جامع و مانع باشد، «امر سیاسی» نامیده می‌شود. امر سیاسی، مولود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست
الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست

حسن ملائکه

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 97-123

چکیده
  مقاله در پی توضیح و تبیین الاهیات سیاسی و رویکرد های گونا گون آن است. الاهیات سیاسی در تعبیری عام دربرگیرنده انواع ارتباط و پیوستگی میان دین و سیاست است. این تعبیر اگرچه به یک معنا کهن است،  اما محتوی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام
مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران
بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران

سید جواد صالحی؛ الله کرم مشتاقی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 123-150

چکیده
  قدرت به مثابه کانونی ترین مفهوم علم سیاست،موضوعی است که کمتر در خصوص تعاریف آن میان صاحبنظران و نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد.این عدم اجماع سبب گردیده تا دامنه گسترده ای از تعاریف در قالب مکاتب و گفتمانهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی
زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی

مریم السادات اسعدی فیروزآبادی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 151-182

چکیده
  در این نوشتار ،اشعار ناسیونالیستی دو شاعر عصر مشروطه ،ملک الشعرای بهار و میرزاده ی عشقی ،از حیث زبان و شیوه ی بیان ،به صورت تطبیقی بررسی و تحلیل می گردد. پس از ذکر مقدماتی پیرامون معرفی پدیده ی ناسیونالیسم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست
روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست

علیرضا سمیعی اصفهانی

دوره 8، شماره 4 ، آذر 1392، صفحه 183-211

چکیده
  پژوهش فمینیستی، پژوهشی است که زنان را به مثابه نقطه عزیمت بحث در نظر گرفته و باورهای فمینیستی را در فرایند پژوهش به کار می گیرد . این رویکرد، به دنبال کشف و پرده برداری از پویایی ها و روابط پدر سالارانه ...  بیشتر