روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش فمینیستی، پژوهشی است که زنان را به مثابه نقطه عزیمت بحث در نظر گرفته و باورهای فمینیستی را در فرایند پژوهش به کار می گیرد . این رویکرد، به دنبال کشف و پرده برداری از پویایی ها و روابط پدر سالارانه اجتماعی از منظر زنان و همچنین درپی گنجاندن فمینیسم در درون فرایندها و تمرکز بر معنایی است که زنان به جهان خود می دهند. این رویکرد، به عدم تعادل قدرت بین مرد و زن و میان زنان به عنوان کارگزاران فعال جهان می پردازد. پژوهش فمینیستی، پژوهشی است که اصول و مبانی نظریه فمینیستی را در سراسر مراحل پژوهش، از انتخاب موضوع تا ارائه داده ها به کار می گیرد. این اصول فمینیستی همچنین به تصمیمات پژوهشگر شکل می دهد و به مثابه چارچوبی برای فعالیت پژوهشی محقق عمل می کند. فمینیسم از منظر فلسفه علم، با اتخاذ رویکردی انتقادی، و با واردن کردن "جنسیت" به مثابه موضوع و همچنین ابزار تحلیل، شکل گیری "امپریالیسم" معرفت­شناسی و روش­شناسی علمی رایج را متاثر از ویژگی­های معرفتی "مردانه" می­داند و از جنبه ایجابی و پیشنهادی ، با اعتقاد به نوعی "پلورالیسم" روش شناختی برآن است که ضمن بهره گیری از تمامی رهیافت ها و روش های موجود باید ویژگی­های "زنانه" در معرفت را وارد علم و روش­شناسی علمی کرد و بدین ترتیب بنیان هژمونی مردسالارانه این رویکردها را واسازی و اصلاح نمود. حال این سئوال پیش می آید که آیا روش و نظریه فمینیستی توانسته است به هدف فوق الذکر دست یابد؟ و از جنبه عینی به باز تعریف رابطه (جایگاه و نقش) زنان در مناسبات قدرت بویژه در رابطه با دولت توفیق یابد؟جهت پاسخ این سئوال، پژوهش حاضر می کوشد ضمن بررسی بنیان های هستی­شناسی، معرفت شناسی و روش­شناسی فمینیستی به ارزیابی نتایج و پیامدهای این رویکرد نظری برای فلسفه علم و معرفت شناسی و روش شناسی های رایج، بویژه درحوزه علم سیاست بپردازد. روش پژوهش این نوشتار توصیفی- تبیینی با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feminist Theory and Method in Political Science

نویسنده [English]

  • Alireza samiei Esfahani
چکیده [English]

Feminist research, among the others, is the one that has considered women as the starting point of discussion and also introduced the women’s beliefs and visions into process of research. This approach is seeking to unveil the patriarchal relationships in society.  Feminist research is the one that wants to apply principles and foundations of feminist theory throughout the research, from choosing the subject to presentation of data. Furthermore, these principles are shaped the decisions of researcher. Therefore, by adapting a critical approach, feminism contends that the formation of scientific methodology and epistemology" imperialism" is affected by the feature of masculine epistemology. So, by taking an epistemological and methodological "pluralism", the advocators of feminism suggest that feminist researches should employ all approaches and methodologies and should enter the features of feminine knowledge in scientific studies and researches. Therefore, the main purpose of this article is to investigate Feminism’s ontology, epistemology and methodology and also the effects of this approach on philosophy of science. Finally, the methodology of this essay is descriptive–analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminism
  • ontology
  • Epistemology
  • Methodology
  • Political Science