پیش ‏نظریه‏ ای درباره روابط بین‏ الملل: نگاهی خاورمیانه ‏ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، بررسی زمینه‏های ارائه نوعی پیش نظریه اجماعی-بومی روابط بین الملل با نگاهی خاورمیانه‏ای است.با توجه به وجود عناصر نظری موجود در خاورمیانه، امکان ارئه نظریه‏ای غیر غربی وغیر متعین با خوانشی خاورمیانه‏ای وجود دارد؟ این رویکرد مستلزم کمک گرفتن از نظریه‏های انتقادی روابط بین‏الملل وسازه انگاری روانشناختی درجهت تکمیل این عناصراست. به تبع، اجماع میان نخبگان دانشگاهی روابط بین الملل ایرانی، ترکی، وعربی برسرمبانی روش‏شناسی، هستی شناسی ومعرفت شناسی واحد در راستای مطالعه روابط بین الملل؛ این بدلیل نظری راهموار می‏سازد.به عبارتی، حوزه‏های دانشگاهی روابط بین الملل بویژه درکشورهای عرب زبان به شدت تابع مفروضات واقع‏گرایی ونوواقع‏گرایی می‏باشند وتحولات درون جوامع خویش را اصولا تابع فعل وانفعالات سیاسی قدرت‏های بزرگ وتوزیع مادی سامانه بین‏المللی می انگارند.آسیب شناسی این رویکرد، وتشویق به تشریک مساعی درباب الگوهای نظری بدیل برای مطالعه تعاملات بین المللی وشناخت روابط بین الملل با تکیه بر اجماع نظری روابط بین الملل خاورمیانه‏ای ازاهم اهداف کلی نوشتارحاضراست.

کلیدواژه‌ها