دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 1-291 
موازنه نرم: بریکس و چالش برتری آمریکا

صفحه 145-176

محمد علی شیرخانی؛ رحیم بایزیدی؛ مجتبی رضازاده