مطالعه ی موانع پارلمانی توسعه ی اقتصاد ملی در ایران(1368-1384)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موضوع این مقاله موانع توسعه­ ی اقتصاد ملی در ایران است. پس از بیان مسأله و اثبات جنبه­ی پرابلماتیک آن، راه حل نظری مسأله از طریق ساخت دستگاه نظری که محصول کاربست مفاهیم نظریه‌ی لفت ویچ، نظریه دولت رانتیر و نظریه‌ی کاتوزیان در نظریه انتخاب عمومی ساختارمند است، ارائه می­شود. سپس داده­های لازم برای معرف­های هر یک از مفاهیم تحقیق با روش­های تحلیل محتوا و تاریخی گردآوری و سپس باروش تحلیل روایتی مورد داوری قرار می­گیرند. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که کنش راهبردی نمایندگان مجلس به عنوان بازیگران منفعت­جو در بستر راهبردی دولت رانتیر و نظام انتخاباتی اکثریتی دو دوری، معطوف به تأمین مطالبات فوری انتخاب ­کنندگان است که  سیاست­های برآمده از این نوع کنش نیز ناظر به تأمین مطالباتی از همان جنس است که نقش منفی در توسعه ­ی اقتصاد ملی ایران داشته است.

 

کلیدواژه‌ها