مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت
بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه مطالعه موردی در حوزه سلامت

کیومرث اشتریان؛ سمانه کشوردوست جوبنه؛ فاطمه حاجی احمدی

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، صفحه 7-22

چکیده
  این مقاله با هدف بررسی تاثیر عوامل سیاسی بر اجرای برنامه پنجم توسعه در ایران نگاشته شده است. فرضیه اولیه این مقاله این است که عوامل موثر در اجرا ی برنامه پنجم توسعه در ایران به دو بعد  عمده تقسیم می شوند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه ی موانع پارلمانی توسعه ی اقتصاد ملی در ایران(1368-1384)
مطالعه ی موانع پارلمانی توسعه ی اقتصاد ملی در ایران(1368-1384)

فائز دین پرست؛ علی ساعی

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، صفحه 23-72

چکیده
  موضوع این مقاله موانع توسعه­ ی اقتصاد ملی در ایران است. پس از بیان مسأله و اثبات جنبه­ی پرابلماتیک آن، راه حل نظری مسأله از طریق ساخت دستگاه نظری که محصول کاربست مفاهیم نظریه‌ی لفت ویچ، نظریه دولت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سرمایه اجتماعی مساجد و انقلاب اسلامی ایران: مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت
سرمایه اجتماعی مساجد و انقلاب اسلامی ایران: مطالعه موردی شبکه اجتماعی مسجد هدایت

محمد سمیعی؛ حنیف عموزاده مهدیرجی

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، صفحه 73-102

چکیده
  وضعیت سیاسی یک کشور پس از وقوع انقلاب و تقابل نیرو­های سیاسی رقیب برای کسب قدرت، و چگونگی تفوّق یک گروه بر رقیبان، یکی از بحث­برانگیزترین و جذاب‌ترین مباحث در حوزه علوم سیاسی است. انقلاب اسلامی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک
(پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)
زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

حامد شیری

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، صفحه 103-133

چکیده
  بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان و نقش تجارب جامعه‌پذیری به‌ویژه نقش زیست‌جهان دانشگاهی در شکل‌دهی به این فرهنگ موضوع مقاله حاضر است. رویکرد نظری تحقیق این است که زیست‌جهانِ دانشگاهی به عنوان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
توسعه نیافتگی سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران(1384- 1368)
توسعه نیافتگی سیاسی از منظر فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران(1384- 1368)

محمد عابدی اردکانی

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، صفحه 133-170

چکیده
  برای درک و تحلیل ماهیت توسعه سیاسی، به ویژه با رویکرد مقایسه و طبقه بندی نظام های سیاسی، تمرکز بر پدیدهء فرهنگ سیاسی نخبگان بسیار مهم است. به عبارت دیگر توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی سیاسی ارتباط نزدیکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حزب جمهوری اسلامی؛ مهمترین اجتماع سیاسی اسلام انقلابی در ایران: تبارها و ریشه ها
حزب جمهوری اسلامی؛ مهمترین اجتماع سیاسی اسلام انقلابی در ایران: تبارها و ریشه ها

ابراهیم عباسی

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، صفحه 171-213

چکیده
  این بررسی بر آنست تا تبارهای فکری حزب جمهوری اسلامی؛ مهمترین اجتماع اسلام انقلابی را در فضای جغرافیایی ایران با استفاده از روش شناسی اجتماع گرایی بررسی کند. این روش شناسی شکل گیری، عقلانیت و بحران در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام سیاسی، امنیت ملی و حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری
نظام سیاسی، امنیت ملی و حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری

مهدی میرمحمدی

دوره 9، شماره 4 ، آذر 1393، صفحه 213-240

چکیده
  حضور سازمان های اطلاعاتی در ابعاد مختلف کشورداری اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره یکی از دغدغه های مطرح در نزد پژوهشگران و افکار عمومی بوده است. مهمترین پرسشی که از بستر این نگرانی برمی خیزد، این ...  بیشتر