زیست جهان دانشگاهی و نقش آن در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک (پیمایشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان و نقش تجارب جامعه‌پذیری به‌ویژه نقش زیست‌جهان دانشگاهی در شکل‌دهی به این فرهنگ موضوع مقاله حاضر است. رویکرد نظری تحقیق این است که زیست‌جهانِ دانشگاهی به عنوان عرصه جدیدی از تجربه جامعه‌پذیری با شکل‌گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک رابطه دارد.  از نظر روش‌شناسی، پژوهش حاضر به شیوة پیمایش وکاربرد پرسشنامه در میان دانشجویان کارشناسیِ دانشگاه تهران به اجرا درآمده است. با توجه به مسئلة تحقیق و نوع داده‌های مورد نیاز از «طرح پانل گذشته‌نگر» برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که دانشجویان «نسبتاً» از فرهنگ سیاسی دموکراتیک برخوردارند و زیست‌جهان دانشگاهی از نظر دموکراتیک بودن، بالاترین رتبه را نسبت به سایر عوامل جامعه‌پذیری دارد. با ارزیابی تفاوت فرهنگ سیاسی دانشجویان سال اول و دانشجویان سال آخر می‌توان استدلال کرد که زیست جهان دانشگاه مولد فرهنگ سیاسی دموکراتیک است به طوری‌که دانشجویانی که تجربه زیسته دانشگاهی بیشتری دارند، «اعتقاد و حمایت بیشتری از دموکراسی» داشته و باور بیشتری نیز به «ارزش‌های دموکراتیک» دارند.

کلیدواژه‌ها