نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مایکل سندل یکی از مشاهیر منتقد لیبرالیسم و یک متفکر اجتماع‌گرا است؛ از این­رو آثار وی بیش از آنکه ایجابی و در پی مشخص کردن حکومت و سیاست مورد نظر وی باشد آثاری انتقادی و در نفی لیبرالیسم و بیان اشکالات آن است. اجتماع‌گرایی برآمده از انتقادات سندل نسبت به لیبرالیسم، مبتنی بر شاخصه‌هایی است که می‌توان آن را «اجتماع‌گرایی سندلی» خواند. از این­رو مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در فلسفه سیاست می‌کوشد تا بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه‌های اجتماع‌گرایی، تقریر سندل را از اجتماع‌گرایی تبیین کند. مهمترین فرضیه این تحقیق آنست که اجتماع‌گرایی سندل در باب آزادی و سعادت دارای تلقی خاصی است که با پژوهش در مبانی و مصادر آن قابل دستیابی و بازسازی است. در واقع این نوشتار پاسخی است به این سوال که «تلقی مایکل سندل در مورد مفهوم آزادی و مفهوم سعادت چه تاثیری بر شاخصه‌های اصلی اجتماع‌گرایی از منظر او دارد؟».

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی:

- آل‌سیدغفور، سید محسن (1386)، اسلام لیبرال در ایران معاصر؛ پیدایی و تحولات سنت فکری ـ سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی، پایان نامه دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گروه علوم سیاسی.

- سندل، مایکل و دیگران (1385)، جامعه گرایان و نقد لیبرالیسم، جمعی از مترجمان، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

- سندل، مایکل (1374)، عدالت و خیر، منتشر شده در «لیبرالیسم و منتقدان آن»، مایکل سندل، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

- نصیری حامد، رضا (1389)، اجتماع گرایی؛ نافی عقلانیت سکولاریستی، رسالت، شماره 7099،  صفحه 18.

- نیاکوئیان (1386)، گزارشی از کتاب «معضلات سیاست اجتماع‌گرا»، بی جا.

منابع لاتین:

-Boucher, David and Kelly, Paul (1994), The social Contract from Hobbes to Rawls, Routledge, London.

-Etzioni, Amita (2004), The Common Good, Polity Press, Cambridge.

-Etzioni, Amita, (2004), Children and free speech, in The Common Good, Polity Press, Cambridge.

-Etzioni, Amita, (2004), Privacy and Safety in Electronic communications, in The Common Good, Polity Press, Cambridge.

-Etzioni, Amita, (2004), Privacy as an Obligation, in The Common Good, Polity Press, Cambridge.

-Fairfield, Paul (1997), Social theory and practice, The University of Waterloo, pp. 165-169.

-Fleming, James E. and McClain, Linda C., (1997) The Right of privacy in sandel's procedural republic, in search of a substansive republic, Texas law review, 76 (1997), 509-51.

-Kusch, Martin (2002), Knowledge by Agreement; The Programme of communitarian Epistemology, Oxford University Press.

-Mulhall, Stephen, and swift, Adam (1996), Liberals and Communitarians, Oxford, Cambridge Mass.

- Rawls, John (1993), Political Liberalism, New York, Columbia University Press.

-Sandel, Michael J. (1996) Democracy's discontent, America in search of a public philosophy, Cambridge, mass: the bekknap press of Harvard university press.

-Sandel, Michael J., (1982) Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press.

- Sandel, Michael J. (1994), Liberalism and Its Critics, New York: New York University Press.

- Sandel, Michael J. (2009), justice, what's the right thing to do? , London: penguin.