مقاله پژوهشی
پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه
پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه

روح اله اسلامی؛ وحید بهرامی بهرامی

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، صفحه 7-40

چکیده
  فره ایزدی در اندیشه سیاسی ایرانشهری پدیداری کارکردی دارد به گونه ای که یکی از مولفه های تداومی به حساب می­آید. ثبات، بقا و دوام دولت شهریاری، حکومت، عدالت، امنیت همه بستگی به این نیرو دارد. اندیشمندان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت
شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

سید محمد علی حسینی زاده

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، صفحه 42-74

چکیده
  مشروعیت چیست و در اندیشه شیعی بر چه بنیادهایی استوار می شود. در پاسخ به این پرسش نظریه های رایج، اغلب مشروعیت را امری ساده و تک علتی دانسته و عموما آن را به شخص حاکم معطوف می کنند. این مقاله ضمن توضیح پایه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگوشناسی و بازشناسی انتقادی دموکراسی  نزد جریان ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دوره جمهوری اسلامی
الگوشناسی و بازشناسی انتقادی دموکراسی نزد جریان ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دوره جمهوری اسلامی

سید ابراهیم سرپرست سادات

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، صفحه 75-110

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر کاوش دموکراسی در اندیشه و نظر جریان سیاسی ایرانی متمایل به لیبرالیسم دوره جمهوری اسلامی بوده است. از این رو این پرسش مطرح شد که آیا می توان تلقی این جریان را از دموکراسی به شکل الگو ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت‌شناسی رهایی‌بخش
منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت‌شناسی رهایی‌بخش

حسین سلیمی؛ علی اسمعیلی اردکانی

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، صفحه 112-140

چکیده
   مکتب فرانکفورت از بزرگان دریافته که بنا بوده عصر جدید(روشنگری)، عصری همراه با آزادی و قدرت اراده انسانی و رهایی بخشی از سنت‌های اعصار گذشته  باشد. عصری همراه با جرأت پرسیدن و دانستن. تفاوت میان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شاخصه‌های اصلی اجتماع‌گرایی سندل بر اساس دو مفهوم سعادت و آزادی
شاخصه‌های اصلی اجتماع‌گرایی سندل بر اساس دو مفهوم سعادت و آزادی

سید مجتبی عزیزی؛ حجت اله نوری ساری

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، صفحه 142-164

چکیده
  مایکل سندل یکی از مشاهیر منتقد لیبرالیسم و یک متفکر اجتماع‌گرا است؛ از این­رو آثار وی بیش از آنکه ایجابی و در پی مشخص کردن حکومت و سیاست مورد نظر وی باشد آثاری انتقادی و در نفی لیبرالیسم و بیان اشکالات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شبکه مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی
شبکه مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی

علی اکبر علیخانی

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، صفحه 166-192

چکیده
  «فلسفة سیاسی» یا «فلسفة سیاست» نوعی خاص از تعقل، تفکر، بحث، و استدلال نظام‌مند در مورد مفاهیم، موضوعات و پدیده‌های سیاسی است که با افزوده شدن قید اسلام یا اسلامی به آن، دارای ابعاد و تعریف‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطه دین و سیاست در عصر «پسا-سکیولار»
رابطه دین و سیاست در عصر «پسا-سکیولار»

احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی

دوره 10، شماره 4 ، آذر 1394، صفحه 194-217

چکیده
    مدتی است که تعدادی از نظریه­پردازان غربی در حوزه­ی علوم اجتماعی مکرراً از دیگر اندیشمندان می­خواهند چشمشان را به این حقیقت بگشایند که دین از حوزه­ی عمومی جامعه قابل کنارگذاری نیست، بلکه برعکس، ...  بیشتر